Evropští ministři se dohodli na snížení emisí z průmyslu a zemědělství

Nová pravidla zahrnují těžbu průmyslových nerostů nebo výrobu baterií. Ministři se ale dohodli také na zjednodušení administrativy pro farmáře.

Ondřej Novák

18. 3. 2023

Ministři životního prostředí členských států se tento týden v Bruselu dohodli na přístupu členských států ke změně pravidel pro regulaci průmyslových emisí v Evropské unii. České Ministerstvo životního prostředí o tom informovalo v tiskové zprávě.

Nová pravidla se rozšíří na některé další průmyslové a zemědělské sektory, přináší ale i možnost zjednodušeného režimu pro farmáře. Ministři také jednali o legislativě, která se týká čištění městských odpadních vod, obalů a obalových odpadů a nových pravidel pro certifikaci činností, které vedou k pohlcování uhlíku. Českou delegaci vedl poprvé ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Důležitým bodem zasedání Rady pro životní prostředí bylo přijetí společné pozice členských států ke změně směrnice o průmyslových emisích, která je hlavním evropským nástrojem v oblasti průmyslového znečišťování životního prostředí.

Jde o kompromis

Finální návrh zejména rozšiřuje rozsah působnosti o těžbu průmyslových nerostů a rud, výrobu baterií a některé kategorie hospodářských zvířat. Pro farmy však umožňuje zavést zjednodušené povolování či celý proces nahradit registrací.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít kompromis, který přijala velká většina zemí EU, a to včetně České republiky. Návrh odráží dnešní realitu a jde o vyvážený kompromis mezi ochranou životního prostředí, zapojením veřejnosti a dopady na průmysl, zaměstnanost a zemědělství,“ uvedl ministr Hladík.

Jednání evropských ministrů životního prostředí navázalo na intenzivní diskuzi, ke které došlo už během loňského českého předsednictví Evropské unii. Ministrům se nyní podařilo dosáhnout kompromisu. Dohoda obsahuje například výjimku z rozsahu směrnice pro volně chovaná zvířata. Finální podobě nové legislativy členské státy budou muset ještě dojednat s Evropským parlamentem, který svou pozici teprve chystá.

Hladík: Státy potřebují více času

Ministři dále vedli diskusi o návrhu nových pravidel pro oblast obalů a obalových odpadů, který byl zveřejněn v listopadu 2022. Většina ministrů podotkla, že předložené cíle jsou v některých případech příliš ambiciózní a nedostatečně zohledňují různé podmínky v jednotlivých členských státech či již dobře fungující národní systémy odpadového hospodářství. To se týká například redukce množství odpadu či zvýšení opětovného použití a recyklovaného obsahu v obalech.

Spočítejte si úsporu a získejte střešní elektrárnu do několika týdnů

„Zdůraznil jsem, že je potřeba zajistit, aby členské státy i celý sektor měly dostatek času pro zavedení nových pravidel do praxe. Musíme nastavit systém tak, aby nedocházelo k nejasnostem a aby nejistota ohledně nových povinností nebrzdila potřebné investice a inovace a další posílení recyklace a oběhového hospodářství,“ zdůraznil ministr životního prostředí Petr Hladík.

Dalším bodem na programu byla debata o revizi směrnice o čištění městských odpadních vod v Evropské unii. Stávající směrnice vstoupila v platnost již v roce 1991 a je potřeba přizpůsobit ji aktuálním technologickým i vědeckým poznatkům.

Návrh předpokládá i rozšíření rozsahu směrnice tak, aby zahrnovala standardy čištění odpadních vod i pro aglomerace s nižším počtem obyvatel než doposud. Rovněž se rozšiřuje rozsah znečišťujících látek, které má proces čištění odstraňovat.

Nesmí dojít ke spekulacím s ukládáním uhlíku

Poslední projednávaný legislativní návrh se týkal dobrovolného rámce pro certifikaci pohlcování uhlíku. Jeho cílem jsou společná pravidla, podle kterých bude možné certifikovat ukládání CO2 například v zemědělské půdě, lesích, výrobcích nebo pomocí technologií. Pravidla počítají s kritérii, jako je měřitelnost, dlouhodobost uložení a udržitelnost.

Čeští zástupci na jednání zdůraznili význam pohlcování uhlíku, které by ale zároveň nemělo zpomalovat úsilí o snižování emisí skleníkových plynů. Ve vztahu k novému rámci je třeba posilovat důvěru investorů, stimulovat poptávku po certifikaci, ale současně nevytvářet prostor pro případné spekulace. Nová legislativa by měla řešit riziko zpětného uvolnění uhlíku do atmosféry.

Evropská komise představila návrh na právní rámec pro zachytávání uhlíku z atmosféry na podzim loňského roku. Ukládání uhlíku je vedle snižování emisí skleníkových plynů kličovou podmínkou pro dosažení evropského cíle být do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Uhlík bude Evropa ukládat jak do permanentních úložišť, tak i do biomasy za pomoci zemědělců a lesníků. Ti by podle komise měli za tuto činnost pobírat odměnu, aby pro ně ukládání uhlíku bylo ekonomicky zajímavé.

Autor: Ondřej Novák

Foto: Unsplash