Unikátní projekt: Krajina a energetika na Pelhřimovsku hledají společnou cestu k adaptaci na změny klimatu

Energetika hýbe světem a kdo není připraven, ten je ohrožen. Řeší ji všichni. Od domácností přes firmy až po vlády snad všech zemí světa. Situace není jednoduchá ani pro ty, kteří jsou více či méně soběstační.

Ti mají nicméně výhodu v tom, že problém začali řešit s předstihem a alespoň o části svojí elektřiny nebo tepla mají postaráno. Znají cenu své energie a mohou se spolehnout na to, že ji budou moci spotřebovat. Úvahami nad tím, jak by mělo být zabezpečeno území příjemné pro život, se od roku 2020 zabývá Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu, z.ú. v rámci projektu Klima-adaptační strategie pro území Místní akční skupiny Via rustica. Projekt pro Obnovitelně.cz v následujícím článku popsal Ivan Touška ze Svazu moderní energetiky.

Úvodní brainstorming problémů a výzev se postupně proměnil ve zpracovaný projekt, který v roce 2021 podpořily Norské fondy. Vznikl tak tvůrčí prostor, kde se setkávají potřeby místních obyvatel, firem, občanských iniciativ a municipalit, aby na jejich základě bylo možné stanovit strategii rozvoje.

Místní akční skupina Via rustica vznikla koncem roku 2004 jako občanské sdružení. Je dobrovolnou členskou organizací sdružující nejrůznější aktéry, občany a občanská sdružení, podnikatele, zástupce svazků a sdružení obcí, škol a dalších institucí působících v zájmovém území. To je vymezeno 6 mikroregiony ležícími v západní části okresu Pelhřimov, čítajícími 64 obcí, s celkovou rozlohou 754 kilometrů čtverečních a zhruba 31 tisíci obyvateli.

Venkov se mění kvůli klimatu

Území MAS Via rustica lze jednoznačně považovat za venkovský region se všemi jeho klady i zápory. Z celkového počtu obcí tvoří nejpočetnější skupinu (téměř 80 procent) malé obce do 500 obyvatel, v nichž žije jedna čtvrtina obyvatel území. Zhruba polovina obyvatelstva regionu je soustředěna do pěti měst, z nichž nejlidnatější je Pacov s necelými 5 tisíci obyvatel.

Projekt, který společnými silami realizuje Národní ústav pro integrovanou krajinu a Svaz moderní energetiky, se zabývá dvěma hlavními oblastmi. Jednak životním prostředím, které vlivem změn ve způsobu obhospodařování, nesprávnými rozhodnutími a proměnou klimatu dostává v posledních dekádách značně zabrat. A dále také energetikou, která je nedílnou součástí fungování člověka v krajině a neopomenutelným faktorem kvality života nás všech.

Postupně projekt zpracovává tři kapitoly, které budou popisovat současný stav, strategii rozvoje a změn a cílový stav.

Nejvíce času bylo doposud věnováno analýze současného stavu území, kde jsou shrnuty aktuální skutečnosti a následné zranitelnosti. Hodnocení zranitelnosti se zaměřuje na celé území MAS.

Detailně vyhodnocuje vybrané území tvořené třemi na sebe navazujícími katastry menších obcí (Velká Rovná, Zhoř u Pacova a Bedřichov u Zhořce). Zmíněné katastry jsou detailně popsány z pohledu krajiny a hodnotí například rizika, které s sebou přinesl mimo jiné způsob hospodaření.

Hlavními identifikovanými problémy jsou nakládání s odpadními vodami, sucho (související se zvýšením průměrných teplot), zdroje pitné vody a problémy s vodní erozí (v souvislosti s přívalovými dešti). Naopak je území nejméně zranitelné z hlediska povodní a větrné eroze. Na zjištěné problémy bude následně projekt navazovat konkrétními navrženými opatřeními pro vybrané katastry.

Jedinečné propojení krajiny a energetiky

Z pohledu energetiky se hlavním problémem ukázala prakticky minimální soběstačnost jak obyvatel, tak firem a municipalit a také absence projektů, které by v brzké době měly tento stav změnit. Přitom nejde jen o to, aby si vybraná oblast dokázala elektrickou nebo tepelnou energii generovat, ale také jakým způsobem jsou řešené úspory, především zateplení budov.

V menších sídlech se ukazuje, že se obyvatelé spoléhají zejména na tuhá paliva. Jejich cena byla dosud nízká, a odhadovaná spotřeba se zdála být výhodnější než investice do zateplení. Přestože bylo a je možné dosáhnout na dotace, obnáší to administrativní zátěž a potřebu vlastních prostředků na pokrytí celého projektu při jeho realizaci.

Na základě provedené analýzy, jejíž součástí byla i veřejná projednání, dotazníkové šetření a osobní konzultace, je nyní připravována strategie rozvoje a konkrétní opatření a kroky pro její naplnění. Opatření jsou prioritizována z pohledu realizovatelnosti v čase, přínosů a cost/benefit pohledu.

Projekt je v naší republice unikátní a ukazuje, jak lze originálním způsobem reagovat na klimatickou změnu a zlepšit aktuální stav krajiny a obcí. Cílem projektu je navrhnout komplexní opatření, která stabilizují krajinu a přinesou větší prosperitu území, energetickou samostatnost a celkovou pohodu obyvatelstva.

Závěrečná zpráva projektu bude k dispozici do poloviny roku 2023 a bude jedinečná právě propojením oblastí krajiny a energetiky. Na její závěry a doporučení se můžete těšit v dalším článku.

Autor: Ivan Touška, Svaz moderní energetiky

Foto: Svaz moderní energetiky