Půl miliardy korun z evropských zdrojů na ochranu vzácných území

Ministerstvo životního prostředí po pečlivé a náročné přípravě zaznamenalo velký úspěch u Evropské komise v Bruselu s návrhem svého rozsáhlého projektu zaměřeného na péči o evropskou soustavu chráněných území Natura 2000. Osmiletý projekt bude financován velkou částí z evropského dotačního programu LIFE a přinese nové kapacity a postupy na ochranu vzácných druhů a stanovišť. Smlouva k projektu byla podepsána na konci roku 2018 a jeho spuštění probíhá právě v těchto dnech.

MŽP

5. 2. 2019

„Takto rozsáhlý typ projektu s rozpočtem téměř 500 milionů korun si vyžádal dvouletou přípravu ze strany Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a akademických partnerů. Náročná práce se ovšem vyplatila a na ochranu přírody v České republice se nám tak podařilo získat významnou podporu z evropského programu LIFE,“ uvedl k úspěchu ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Projekt umožní doplnit mezery v informacích o výskytu a stavu chráněných druhů a stanovišť, data zpracovat a výsledky účinně využít pro plánování, realizaci a následné vyhodnocení péče, která je nezbytná pro jejich zachování. Potřebná péče a způsoby, jak ji zajistit, budou díky nově vytvořeným kapacitám na regionálních pracovištích Agentury ochrany a přírody a krajiny ČR představeny a diskutovány s místními hospodáři.

„Právě podpora a pochopení nezbytnosti vhodné péče ze strany vlastníků pozemků v chráněných územích je klíčová pro zachování cenných částí naší přírody, jejíž rozmanitost se vyvinula právě i díky tradičnímu hospodaření, tak jako je tomu např. u květnatých orchidejových luk v Bílých Karpatech. Komunikace s vlastníky je výzvou pro orgány ochrany přírody, jelikož v ČR jsou pozemky v chráněných územích rozdrobeny i mezi tisíce vlastníků a vysoký podíl půdy je navíc pronajat,“ dodává ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP Jan Šíma.

Kromě MŽP a AOPK ČR se na projektu budou podstatnou měrou podílet další české partnerské organizace – Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Biologické centrum AV ČR (SoWa BC AV ČR). Zaměří se především na otázku hodnocení přínosů soustavy Natura 2000, potažmo ochrany přírody pro společnost.

Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice umožní realizaci řady aktivit, které mají jeden společný cíl - účinněji pečovat o evropsky významné lokality a ptačí oblasti a přispět tak ke zlepšení stavu české, potažmo evropské přírody.