ERÚ upřesňuje nejasný zákon: malých střešních fotovoltaik se nové papírování netýká

Kvůli spornému znění zákona hrozilo, že provozovatelé malých solárních elektráren budou muset podávat čestná prohlášení k nadměrným ziskům. ERÚ to ale nakonec vyžadovat nebude.

Jak jsme včera informovali na Obnovitelně.cz, Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil na webu formuláře pro čestná prohlášení v rámci odvodu z nadměrných zisků z provozu fotovoltaických elektráren. Vzhledem k aktuálnímu znění Energetického zákona hrozilo, že povinnost podat čestné prohlášení se vztáhne i na provozovatele malých domácích střešních fotovoltaik. Po četných dotazech nyní ERÚ vydal upřesňující stanovisko, kde jednoznačně říká: po provozovatelích malých elektráren o výkonu do jednoho megawattu nebude úřad tato čestná prohlášení požadovat.

„V návaznosti na nejasný výklad, který se k této údajné nové povinnosti malých výrobců elektřiny šíří v médiích a na sociálních sítích, připravuje ERÚ upřesňující sdělení na svých webových stránkách. Sdělení bude jasně deklarovat, že provozovatelé zdrojů o instalovaném výkonu do jednoho megawattu nemusejí dokládat, že jim nevznikla povinnost odvodu (podle § 95k energetického zákona) čestným prohlášením či jinak a že ERÚ je za takový (správný a zákonný) postup nebude nikterak sankcionovat,“ uvádí pro Obnovitelně.cz zástupce ERÚ Michal Kebort.

Dále vysvětluje, že dle názoru Energetického regulačního úřadu jsou provozovatelé výroben s instalovaným výkonem do jednoho megawattu (podle § 94 energetického zákona) nejen vyloučeni z předmětu odvodu z nadměrného příjmu, tedy z povinnosti úhrady odvodu, ale není nutné ani to, aby dokládali, že jim povinnost k úhradě odvodu nevznikla.

Kdo je poplatník odvodu

V diskuzi pod naším minulým článkem čtenáři často rozporovali, že poplatníkem z odvodu nadměrných příjmů se rozumí pouze provozovatel větší elektrárny. Dávalo by to smysl, jenže při podrobnějším průzkumu znění zákona tomu tak není. Jedná se o každou osobu, která dodává elektřinu do sítě – bez ohledu na výkon a velikost výrobny. V souvislosti se zveřejněnými vzorovými formuláři na webu ERÚ pak právník Pavel Doucha z kanceláře Doucha Šikola advokáti upozornil, že výzva zveřejněná na webu úřadu včetně vzoru prohlášení a odmítnutí povinnosti uhradit odvody byla přinejmenším nejasná a vyvolávala otázky. Kdyby totiž úředníci chtěli, mohou čestné prohlášení dle zákona vymáhat.

Provozovatelé větších elektráren o výkonu nad jeden megawatt jsou povinni vyúčtovat odvod z nadměrných příjmů, pokud takový je. Podle Douchy je ale znění zákonů nejasné, kvůli nepřesnému definování pojmů Energetického zákona jsou totiž do povinnosti zahrnuti všichni provozovatelé fotovoltaických elektráren.

Podle Energetického zákona č. 458/2000 (konkrétně § 95k, odst. 5) se nařízení týká „všech poplatníků odvodu z nadměrných příjmů“. A protože jsou elektrárníci disponující výkonem pod jeden megawatt z povinnosti hradit odvody vyjmuti, měli by podle zákona teoreticky odevzdávat čestné prohlášení. „Nevznikla-li poplatníku odvodu z nadměrných příjmů ve druhém odvodovém období povinnost k úhradě odvodu, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů,“ stojí v zákoně.

„Poplatníkem odvodu je dále osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, které a) jsou přímo nebo nepřímo propojené podle čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2022/185457 s jiným poplatníkem odvodu a b) dodávají elektřinu na velkoobchodní trh s elektřinou,“ vysvětluje § 92 Energetického zákona.

Když se dále podíváme na Článek 6 nařízení Rady EU, záměrem je zabránit výrobcům elektřiny obcházet své povinnosti. Strop tržních příjmů by měl být zaměřen na „veškeré tržní příjmy výrobců a případných zprostředkovatelů účastnících se velkoobchodních trhů s elektřinou jménem výrobců, bez ohledu na tržní časový rámec, v němž se transakce uskutečňuje, i na to, zda se s elektřinou obchoduje dvoustranně nebo na centralizovaném trhu“.

„Chyba vznikla na straně zákonodárců, poplatníkem je totiž definovaný jakýkoliv výrobce elektřiny bez ohledu na to, zda má licenci, nebo jen malou fotovoltaickou elektrárnu do padesáti kilowattů,“ popisuje pro Obnovitelně.cz výklad zákona Doucha.

Podle české legislativy by se sice měl za poplatníka odvodů z nadměrných příjmů považovat pouze provozovatel elektrárny s licencí, výše uvedený zákon ale odkazuje na definici evropského nařízení, které poplatníky definuje velmi volně.

„Pokud bychom vykládali zákon tímto způsobem, týkalo by se to všech výrobců elektřiny. Čestné prohlášení by muselo zasílat až třeba 150 tisíc lidí,“ komentuje Doucha. Nepředpokládá ale, že bylo úmyslem ERÚ požadovat po provozovatelích malých elektráren čestné prohlášení. Považuje situaci za důsledek nejasné legislativy, ke které musí ERÚ zaujmout výkladové stanovisko.

„Výklad ERÚ, který potvrzuje, že čestné prohlášení nepodávají všichni výrobci, je třeba přivítat, je to jediné logické řešení, které je v souladu s účelem zákona,“ dodává Doucha s tím, že díky jasnému postoji ERÚ se nyní zvýšila právní jistota tisíců provozovatelů zejména malých solárních elektráren.

Foto: Freepik