Obecní revoluce v nakládání s odpady: lepší recyklace, spravedlivější poplatek za popelnice

Některé domácnosti třídí své domácí odpadky tak, že většina končí v barevných kontejnerech s recyklovatelným materiálem, a jen minimum v běžné černé popelnici. Jenže když mají své radnici zaplatit obecní poplatek za komunální odpad, zaplatí stejně jako ti, kteří recyklují jen zřídka, anebo vůbec. To se teď snaží změnit v Ostopovicích u jihozápadního okraji Brna.

Pavel Baroch

25. 1. 2021

„Naším cílem je zavést spravedlivý systém odpadového hospodářství. Ten dnešní je totiž postaven na solidaritě těch, kteří se chovají zodpovědně a třídí, s těmi, kteří to nedělají,“ říká tamní starosta Jan Symon. Díky novému systému se tak jeho obec stává jedním z lídrů odpadového hospodářství v Jihomoravském kraji.

Není ale jediná. Zásadní změny v nakládání s komunálním odpadem zavádí rovněž další radnice po celé republice. Smyslem je zlepšit recyklaci, ale i ušetřit peníze.

Vážení směsného odpadu

Zavedení vyspělého evidenčního systému v Ostapovicích už nyní výrazně zvýšil přehled obce o komunálním odpadu. Už jen díky lepší evidenci separovaných složek odpadu vedlo k tomu, že se jejich množství velmi výrazně zvýšilo - například u plastů na více než trojnásobek, což následně přineslo do obecní pokladny vyšší příjmy od společnosti EKO-KOM. Nový model současně přináší tamním obyvatelům praktický a přehledný systém evidence pytlového svozu tříděného odpadu.

„Rádi bychom zavedli vážení směsného komunálního odpadu z jednotlivých domácností a poplatek za odpad stanovili pro jednotlivé domácnosti podle skutečně vyprodukovaného množství odpadu,“ vysvětluje ostopovický starosta Symon.

„Někdo říká, že to povede ke vzniku černých skládek. Nevylučuji, že se najde někdo, kdo bude chtít systém obejít, ale jsem přesvědčen, že naše společnost již vyspěla natolik, že podobné chování bude výjimečné,“ dodává Symon.

Systém ECONIT, který Ostopovice zavedly pro moderní evidenci odpadů, je součástí komplexního partnerství obce a společnosti JRK. Jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat o odpadech – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Technologie je přizpůsobená přesně na míru obci Ostopovice.

Třídění bioodpadu

Přístup Ostopovic, kde žije zhruba 1,8 tisíc obyvatel, je inovativní rovněž v přístupu k bioodpadům. Obec totiž provozuje komunitní kompostárnu, kam mohou občané bezplatně uložit svůj odpad ze zahrad. Vzniklý kompost pak obec používá na údržbu zeleně v obci.

Radnice také poskytla domácnostem bezplatně 250 kompostérů. A občané si mohou zdarma půjčit rovněž výkonné drtiče, kterými zpracují například uřezané větve ze svých zahrad. U všech bytových domů v obci jsou pak k dispozici komunitní kompostéry.

Veškerý kompostovatelný odpad, který se v obci vytřídí, zde také zůstává a nikam se nemusí převážet. To představuje velkou úsporu na nákladech odpadového hospodářství, a také úlevu pro životní prostředí.

Evidence popelnic

Moderní systém odpadového hospodářství zavádí rovněž Havlíčkův Brod na Vysočině. Cílem je podle odborného webu meneodpadu.cz dosáhnout více než dvoutřetinové míry třídění během následujících let. Úvodním krokem je zavedení evidence všech popelnic obyvatel tohoto okresního město, díky čemuž bude mít radnice dokonalý přehled o složení odpadu.

Stejně jako v Ostopovicích používají také v Havlíčkově Brodě pro evidenci QR kód a systém ECONIT, který je nastaven přesně na potřeby města. Za jeden měsíc tak označili více než 6 tisíc popelnic. „Nynější označení popelnic QR kódy je úvodním a nezbytným krokem těchto změn. Těší nás, že to občané přijali s pochopením a vycházejí, i v této složité době, samosprávě vstříc,“ uvedl na konci roku místostarosta Zbyněk Stejskal.

Už při označování se zjistilo, že popelnice jsou často plné odpadu, který do nich nepatří. To otevírá samosprávě města prostor pro výrazné zlepšení třídění odpadu. „Změnami v odpadovém hospodářství chceme učinit odpadové hospodářství města výrazně efektivnější. Vyhneme se tak podstatnému zvýšení místního poplatku za odpady, které by jinak přišlo po novelizaci zákona o odpadech. Od novinek si také slibujeme mnohem lepší přehled nad odpady i větší pohodlí pro občany,“ řekl Stejskal.

O pětinu méně odpadu

Na podzim spustila proměnu odpadového hospodaření rovněž obec Nedachlebice ve Zlínském kraji, kde žije asi 800 obyvatel. Díky moderním technologiím například množství komunálního odpadu kleslo o pětinu, zatímco příspěvky od společnosti EKO-KOM vzrostly o třetinu.

Radnice začala prostřednictvím systému ECONIT sledovat množství komunálního odpadu, ale rovněž vytříděného papíru i plastu, a tomu přizpůsobit frekvenci sběrů. Díky novému systému může tamní také nastavit spravedlivější poplatky za odpady.

Obec zavedla takzvaný pytlový sběr dům od domu, díky čemuž občané nemusí chodit s tříděným odpadem do sběrných míst. Do pytlů se sbírá a třídí plast, papír, sklo, hliníkové obaly a konzervy, kovy či drobný elektroodpad. Pytle se pak sváží každých čtrnáct dní. Obyvatelé mohou dát před svůj dům také velké elektrospotřebiče. Přesně se evidují rovněž černé popelnic na směsný odpad.

Radnice rovněž rozdala občanům více než 70 nádob na bioodpady, které se budou svážet novým obecním autem. Vše si Nedachlebice pořídily i díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Zastupitelé předpokládají, že se díky zavedení změn bude dále zvyšovat množství tříděného odpadu.

„Od nových technologií a systémů sběru očekáváme jak finanční úsporu, tak i mnohem vyšší efektivitu odpadového hospodářství,“ říká starosta Josef Jandouš. „Jsme rádi, že se po zavedení novinek zvýšil zájem občanů o odpadové hospodářství – ti nyní k třídění přistupují zodpovědněji než dříve. To, jak se zachází s tříděnými odpady, neovlivníme, ale může nás těšit, že my jsme ten první krok pro udržitelnost udělali.“

Autor: Pavel Baroch