Nová rada energetického regulátora musí připravit Česko na moderní etapu energetiky, shodnou se odborníci

09. srpna 2017

Začátkem srpna se ujala vedení Energetického regulačního úřadu nově vzniklá rada složená z expertů na problematiku, kterou se tento nezávislý státní úřad zabývá. Zeptali jsme se proto odborníků, co od nového vedení energetického regulátora očekávají především.

Oslovení odborníci se shodnou na jedné věci: výzvou i pro českou energetiku je očekávaná proměna, kterou přinesou nové technologie – například nástup akumulace energie v domácnostech i firmách. Současně předpokládají, že dojde ke stabilizaci prostředí v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nová etapa regulace české energetiky tedy nabízí optimistický výhled. Uvidíme, jak reálně ho členové rady naplní.

Odborníků jsme se zeptali na očekávané úkoly pro nové vedení Energetického regulačního úřadu. Přečtěte si, co od radních očekávají a jaké kroky by podle nich prospěly české energetice.

 

Na jaké oblasti by se měli členové nové rady ERÚ zaměřit především?

Jiří Gavor, analytik, jednatel konzultační firmy ENA a ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE):

Zásadním úkolem bude příprava dalšího regulačního období, ale ještě předtím správné rozdělení kompetencí při řízení úřadu. V tomto směru je dobré, že nový předseda Rady Vladimír Outrata již má s aparátem ERÚ praktické zkušenosti z výkonu funkce místopředsedy ERÚ.

Nedořešených záležitostí zbývá více než dost, z pohledu obchodníků s energiemi třeba pro praxi těžko přijatelný Etický kodex ve stávajícím znění. Proto také ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií, vydala svou pragmatickou Deklaraci férového jednání se zákazníky, jejíž zásady postupně respektují i nečlenské firmy včetně dominantů. Z pohledu obnovitelné energetiky je před MPO i ERÚ celý rozsáhlý komplex úkolů vyplývající z připomínkování a následně implementace zásad zimního balíčku EU „Čistá energie pro všechny Evropany“. Stojí za to připomenout, že tak významně se rozvíjející obor, jako je skladování energie, není dosud ani definován v Energetickém zákoně.

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calle – Sdružení pro záchranu prostředí:

V rámci působnosti ERÚ dané zákonem by se měli pokusit překonat dnešní stagnaci ve využívání obnovitelných zdrojů rozumným nastavením podpory zejména pro zdroje v domácnostech nebo (spolu)vlastněné obcemi a komunitami. Jistě to znamená tlak na změnu zákona o podporovaných zdrojích energie.  Jinak bude obtížné využít náš potenciál obnovitelných zdrojů i v té podceněné míře, jak s ním počítá státní energetická koncepce.   

Další oblastí zájmu by měly být distribuční poplatky, které výrazně zvyšují cenu elektřiny.  I zde to od členů rady bude chtít odvahu postavit se firmám, jako je ČEZ.

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost:

Vícečlenné vedení energetického regulátora by mělo prospět odborné stránce vedení úřadu. Nově jmenovaní členové rady byli jmenováni podle přísnějších kritérií, a navíc si mohou oblasti regulace mezi sebe rozdělit. Výhodou je i pravidelná obměna členů rady, takže lze reagovat na potřeby dynamicky se měnící energetiky.

Nové vedení se bude muset vypořádat s plánem na změnu nové tarifní struktury. Bude dobře, pokud připraví návrh, který nebude tak ukvapený jako materiál zpracovaný pod vedením odcházející předsedkyně Aleny Vitáskové. Základem je, aby nová tarifní struktura nebránila rozvoji malých obnovitelných zdrojů energie, například solárních elektráren na střechách rodinných domů, a nedemotivovala od úspor elektřiny. Před samotnou debatou o nových tarifech by však měli členové nového vedení ERÚ nechat prověřit náklady na regulovanou cenu za distribuční služby. Právě v této oblasti může být potenciál možných úspor.

Vojtěch Kotecký, institut Glopolis:

Úřad se musí – stejně jako my všichni ostatní – kreativně chystat na dobu, kdy energetika díky novým technologiím bude vypadat úplně jinak než v minulém půlstoletí. Kdy přestane skoro všechnu energii dodávat několik velkých výrobců. Kdy se stane běžným, aby domácnosti vyráběly svoji vlastní energii. A kdy si tudíž stát nevystačí s přístupy k regulaci, které sloužily doposud.

Jaroslav Šuravský, jednatel S-Power, s. r. o.:

Především na stanovení jednoznačné a dlouhodobé energetické strategie, která by zajistila také stabilitu podnikatelského prostředí a byla v souladu s energetickou koncepcí Evropské unie. Časté, leckdy nečekané změny podmínek a pravidel totiž výrazně komplikují či prakticky znemožňují rozsáhlé investice, a jsou tak největší brzdou rozvoje tohoto odvětví.

 

Jakou roli očekáváte od nového vedení ERÚ v rámci české energetiky v porovnání s předchozím vedením?

Jiří Gavor, analytik, jednatel konzultační firmy ENA a ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE): 

Nová struktura vedení ERÚ ve formě pětičlenné Rady zvyšuje riziko politických tlaků, ale zároveň snižuje riziko nesprávného rozhodnutí jednotlivce. Nově jmenovaní členové Rady mají dostatečné profesní zkušenosti a znalosti a bude záležet především na nich, jak tuto šanci využijí – představitelé byznysu včetně obchodníků sdružených v ANDE většinou očekávají další vývoj s mírným optimismem.

Při hodnocení funkčního období dosavadní předsedkyně Aleny Vitáskové je dobré mít na paměti, že přes veškeré kontroverze a mediální přestřelky úřad nakonec splnil veškeré zákonné povinnosti, přestože v případě vydání cenových výměrů pro podporované zdroje energie postupoval velmi rigorózně. Já osobně bych preferoval méně emocionální a více profesionální formu prezentace a vedení ERÚ, ale chápu, že kauza soudního stíhání nepřispěla ke klidu a ubrala sil. Nové vedení nebude zatíženo solárními kauzami z minulosti a to by mělo přispět ke korektní profesionální spolupráci s dalšími orgány státní správy, především s MPO, a také s energetickými společnostmi. Včetně společností specializujících se na OZE a distribuovanou energetiku, na které už snad nebude pohlíženo jen jako na parazity čerpající státní dotace. 

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calle – Sdružení pro záchranu prostředí:

Že úřadu vrátí vážnost a odbornost, což asi bude lehký úkol po tom, kam se dostal pod vedením paní Vitáskové.  Mnohem těžší bude zajistit i nestrannost na politických stranách a objednávkách politiků.

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost:

Vícečlenné vedení energetického regulátora by mělo prospět odborné stránce vedení úřadu. Nově jmenovaní členové rady byli jmenováni podle přísnějších kritérií, a navíc si mohou oblasti regulace mezi sebe rozdělit. Výhodou je i pravidelná obměna členů rady, takže lze reagovat na potřeby dynamicky se měnící energetiky.

Noví členové rady by také mohli přispět ke stabilizaci sektoru obnovitelných zdrojů. Debata o podporovaných zdrojích by se měla vrátit do běžných mezí hodných respektované státní správy. Lze například očekávat, že se v následujících letech otevře debata o možnosti aukcí nových kapacit například pro větrné nebo solární elektrárny. Členové rady by proto měli sledovat situaci v sousedním Německu, které tento tržní způsob podpory s úspěchem aplikuje u nových projektů. 

Vojtěch Kotecký, institut Glopolis: 

S regulátory se to má asi jako s dopravní policií. Všechny nás trochu štve. Ale všichni si uvědomujeme, že ji potřebujeme: někdo musí stanovit pravidla a dohlédnout na jejich dodržování. Potíž by nastala, kdyby si šéf policie usmyslel, že potřebujeme skoncovat se zácpami na silnicích (což nesporně potřebujeme), a proto bude šikanovat řidiče, aby po nich přestali jezdit. A přitom pro televizní kamery pořádal cirkusová vystoupení o jakési motoristické mafii.

Proto by se nové vedení mělo především postarat, že ERÚ bude opět vnímaný jako srozumitelný, předvídatelný a přitom důsledný regulátor, že bude mít respekt a důvěru.

Jaroslav Šuravský, jednatel S-Power, s. r. o.:

Kdybych to měl vyjádřit jedním slovem, pak bych řekl: pozitivní. Očekávám, že na rozdíl od Aleny Vitáskové prokáže nastupující pětičlenná rada větší kompetentnost, regulací cen bude motivovat k energetickým úsporám, přestane penalizovat malovýrobce a samospotřebitele, nebude bránit diverzifikaci energetických zdrojů ani odklonu od fosilních paliv, a tím naší zemi dopomůže k co největší energetické soběstačnosti. Dále bych uvítal, kdyby rada ERÚ rozpoznala příležitost k efektivnějšímu využití vyrobené energie, jež se nám nabízí v podobě modernizace a decentralizace rozvodné sítě.