Elektromobily během své výroby, provozu i likvidace vypustí do povětří podstatně méně emisí než naftová či benzínová auta. A výhody elektromobility ještě zvýší podpora čistých zdrojů energie a cirkulární ekonomiky, včetně sdílení automobilů a produkce znovupoužitelných výrobků a recyklace. Elektromobily by tak mohly výrazněji přispět k ozelenění dopravy v Evropě, která zatím zaostává za svými cíli. Takové jsou závěry aktuální studie Evropské unie.

Studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Elektromobily z hlediska životního cyklu a cirkulární ekonomiky“ shrnuje současné poznatky o dopadech elektromobilů na změnu klimatu, kvalitu ovzduší, hladinu hluku a přírodní ekosystémy za celou dobu jejich životnosti, včetně dopadů při výrobě i likvidaci. Tyto dopady zároveň srovnává s dopady naftových a benzínových automobilů.

Závěry studie se týkají tří oblastí: dopadů na změnu klimatu a emisí skleníkových plynů, dopadů na lidské zdraví a dopadů na přírodní ekosystémy.

Závěr studie je jednoznačný, od výroby přes provoz po likvidaci vyprodukuje typický elektromobil v Evropě méně skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší než srovnatelně velký a výkonný benzínový či naftový automobil. Pouze během výroby jsou u elektromobilů emise vyšší, což je dáno náročností těžby a zpracování nerostných surovin použitých při výrobě baterie. Množství emisí, které automobily se spalovacími motory během provozu vyprodukují více než elektromobily, je ale výrazně vyšší než množství emisí, které vzniknou během výroby. Celková bilance tak vychází lépe pro elektromobily.

Emise elektromobilů jsou během celé životnosti při současném energetickém mixu členských států EU přibližně o 17–30 % nižší než emise naftových a benzínových vozů. A navíc ještě poklesnou s tím, jak se bude podíl uhlí, ropy a zemního plynu v elektrárenském sektoru postupně snižovat. V roce 2050 by tak mělo být množství emisí elektromobilů o 73 % nižší.

Největší možné úspory emisí oxidu uhličitého tak může přinést provoz elektromobilů. Studie doporučuje, aby majitelé elektromobilů pro nabíjení využívali elektřinu z čistých zdrojů, čímž by se rozdíl mezi emisemi ještě zvýšil ve prospěch elektromobilů.

Z hlediska kvality ovzduší a dopadů na lidské zdraví vychází elektromobily také jako jednoznačně prospěšnější než jim cenou a výkonem odpovídající auta se spalovacími motory. Jejich motory totiž nevypouští škodliviny (oxidy dusíku a jemný polétavý prach) v místě s hustou koncentrací obyvatelstva. I přesto elektromobily – stejně jako jiné typy aut – produkují při brždění a tření pneumatik o povrch vozovky prachové částice, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. Elektromobily způsobují také výrazně méně hluku, takže jsou přínosem zejména ve městech s častými dopravními zácpami. Studie zároveň upozorňuje, že výhodám elektromobilů z hlediska hlukové zátěže mohou odporovat požadavky na bezpečnost chodců. Ti jsou totiž navyklí na hlučnost automobilů se spalovacími motory, a proto se objevují požadavky, aby se povinnou součástí dosud tichých elektromobilů stal také akustický varovný systém vozidla, který by chodce upozorňoval na jeho přítomnost.

Pro přírodu a ekosystémy vychází přívětivěji auta se spalovacími motory. Tento závěr ovšem platí pro současný proces a způsob výroby elektromobilů a jejich dopad na ekosystémy. Ten je dán toxicitou některých užitých materiálů: niklu, mědi a klíčových surovin. Studie ale dochází k závěru, že pokud si automobilky osvojí principy a praxi cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství), tedy důsledné využívání recyklace a znovuužívání materiálů potřebných zejména pro výrobu baterií, mohou se negativní dopady elektromobilů na ekosystémy znatelně snížit.

Jaké jsou současné dopady a vlivy dopravy v EU na životní prostředí?

Evropská agentura pro životní prostředí zároveň zveřejnila materiál o vlivu a dopadech dopravy na klima a životní prostředí. Podle ní emise skleníkových plynů v členských státech EU v sektoru dopravy od roku 2014 stoupaly. Odhad z roku 2017 udával navýšení emisí o 28 procentních bodů oproti hodnotám z 90. let minulého století, což naznačuje, že sektor dopravy v současnosti nesměřuje k tomu, aby naplnil dlouhodobé klimatické cíle. Také krátkodobý cíl snížit do roku 2020 spotřebu ropy a navýšit podíl obnovitelné energie v dopravě o 10 % se zatím jeví nereálný, pokud mezi obnovitelné zdroje počítáme pouze ta biopaliva, která splnila náročná kritéria udržitelnosti. Zatím se to z členských států EU totiž podařilo pouze Rakousku a Švédsku.

Doprava je podle druhé zmíněné studie i nadále významným zdrojem znečištění ovzduší, zejména pokud jde o prachové částice a oxid dusnatý. A zároveň je doprava hlavním zdrojem venkovního hluku v Evropě. Předběžné výsledky ukazují, že průměrné emise CO2 osobních automobilů v členských státech EU v roce 2017 vzrostly o 0,4 procentního bodu oproti předchozímu roku. Pokud by se údaj potvrdil, znamenalo by to první nárůst od roku 2010. Oproti tomu emise z nových lehkých automobilů se meziročně propadly o 7,7 g CO2/km, tedy nejvíce od roku 2012.

Materiál dále uvádí, že počet registrovaných elektromobilů v roce 2017 vzrostl o 51 procentních bodů a u plug-in hybridních elektromobilů o 35 procentních bodů oproti předchozímu roku. Bateriové elektromobily tak činily v roce 2017 0,6 % a plug-in hybridní elektromobily 0,8 % všech nově registrovaných aut. Zároveň vůbec poprvé od počátku vedení této statistiky stoupl počet nově koupených benzínových aut (53 %) oproti naftovým (45 %).

Zdroje: Green Car Congress, EEA, EEA1, BloombergNEF