Green Deal musíme bránit, klimatická změna je naše budoucnost, říká dvojka Zelených Doubravský

Ustupovat od ochrany klimatu by byla ekologická i ekonomická sebevražda. Potřebujeme novou generaci politiků a političek.

Dvaadvacetiletý eurokandidát Petr Doubravský je jedním ze zakladatelů studentského hnutí Fridays for Future. Do evropského parlamentu kandiduje jako dvojka za stranu Zelených. „V roce 2019 jsme poslouchali, že se máme uklidnit, že máme zůstat ve škole, že máme počkat, až budeme dospělí. A ten čas teď přišel. Moje generace v příštích volbách do evropského parlamentu může nejen volit, ale i kandidovat. V české politice chybí hlas mladých lidí,“ komentuje. Petr Doubravský je další z řady proklimatických kandidátů, se kterými přinášíme rozhovory před blížícími se eurovolbami.

Přečtěte si také:

Petr Doubravský v rozhovoru pro Obnovitelně.cz okomentoval Green Deal, který jako vůdce studentského hnutí také podpořili při jeho vzniku. Prioritou by podle něj měla být ochrana přírody a životního prostředí, bez ní konáme ekologickou i ekonomickou sebevraždu.

Co budou vaše priority z hlediska rozvoje obnovitelných zdrojů a ochrany přírody?

Chceme výrazně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a energetické úspory, to vše musí být jednou z priorit modernizace naší ekonomiky.

Chceme zavést celoevropská pravidla pro zjednodušení instalace obnovitelných zdrojů a podpořit výstavbu energetické infrastruktury, včetně bateriových úložišť energie a rozvoje distribuční sítě. Dále považujeme za důležité modernizovat a dekarbonizovat teplárny, například větším zapojením rozsáhlých tepelných čerpadel, a posilovat distribuční soustavu. Podporujeme také vytvoření speciálního fondu pro revitalizaci budov a energetické úspory a také cílená opatření pro nájemníky, kteří nemohou přímo investovat do vlastních zdrojů energie či úspor.

Podpora energetických úspor v domech s nájemním bydlením aktuálně neexistuje a velká část chudších domácností tak nemá možnost využít dotace pro energetické úspory. V oblasti ochrany přírody se Strana zelených zavazuje alokovat alespoň 10 procent evropského rozpočtu na cíle spojené s ochranou biodiverzity a obnovy přírody od roku 2026.

Podpoříme jak technologie precizního zemědělství omezujícího emise i spotřebu průmyslových hnojiv a pesticidů, tak regenerativní zemědělství zvyšující kvalitu půdy a především samotné ekologické zemědělství. Promyšlené a přesně cílené dotace s poradenskou podporou a výměnou znalostí pak zajistí růst biodiverzity na zemědělské půdě a větší odolnost krajiny proti větrné i vodní erozi či suchu. Ruku v ruce s tím budeme prosazovat snížení užívání pesticidů o polovinu do roku 2030 a plošný zákaz glyfosátu v celé Evropské unii.

Jak budete prosazovat plnění a rozvoj cílů Zelené dohody?

Zelená dohoda má být především sociální dohoda a má postavit člověka a jeho kvalitu života do středu evropské politiky a ekonomiky. Plánujeme výrazné navýšení společného evropského rozpočtu pro investice do modernizace průmyslu a infrastruktury a vytvoření permanentního nástroje pro půjčování na finančních trzích, což podpoří projekty ekologické infrastruktury, renovace domů a vzdělávací programy. Protože pouze pokud bude Zelená dohoda doprovázena patřičným množstvím peněz na investice a odpovídající průmyslovou politikou, bude možné konkurovat USA nebo Číně.

Jaký je váš postoj k elektromobilitě a budete prosazovat její rozvoj?

Strana zelených podporuje rozvoj elektromobility, tady není jiná cesta, avšak s důrazem na širší kontext ekologické dopravy. Nahrazení aut se spalovacím motorem stejným počtem elektroaut není cesta k moderní ekologické dopravě. Naopak potřebujeme kvalitní a levná spojení veřejnou dopravou, a to jak ve městech, v regionech nebo mezinárodně. Stejně tak je potřeba vytvářet mnohem lepší podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu, včetně všech nových forem mikromobility.

Co se týče rozvoje elektroaut, tam podporujeme povinné podíly elektromobilů ve firemních flotilách, což by mělo zvýšit dostupnost elektroaut na sekundárním trhu, a odstranění daňových výjimek u fosilních paliv.

Měl by evropský automobilový průmysl získat finanční podporu pro rychlejší přechod na elektromobilitu, případně nějakou formu ochrany před konkurencí z Číny?

Ano, Strana zelených podporuje investice do modernizace průmyslu, nejde jen o automobilový, protože například v oblasti baterií jde obecně o jejich využití v energetice, ne jen v elektroautech. To vše tak, aby Evropa mohla konkurovat masivním investicím do technologií v USA a Číně. Je potřeba podpořit aktivitu firem snižováním byrokracie, odstraňováním nadbytečných regulací, vytvářením pobídek pro udržitelné soukromé investice a zjednodušením přístupu ke všem druhům udržitelného financování.

Na druhé straně je potřeba mít fungující uhlíkové clo, které by chránilo evropské producenty před konkurencí z jiných částí světa a motivovalo k zavádění klimatických politik mimo Evropskou unii.

Dalším významným aspektem pro konkurenceschopnost je předvídatelnost veřejných politik. Podnikatelé potřebují stabilní legislativní prostředí a nikoliv svět, kde co dva roky někdo otáčí kormidlem tak, jak si to představují konzervativci a populisté.

Ústup od ochrany klimatu? Ekonomická sebevražda

Jak vnímáte evropskou závislost na dovozu solárních panelů z jiných částí světa a plánujete prosazovat posílení domácí produkce?

Závislost na dovozech kritických surovin a technologií je určitě problém, který je potřeba řešit. Je potřeba snížit spotřebu surovin, podpořit oběhové hospodářství a zvýšit domácí produkci. Jedním z nástrojů je společný evropský nákup kritických surovin, podobně jako EU nyní společně nakupuje plyn. Dále je potřeba posílit koordinovaný vývoj a výrobu klíčových technologií v Evropě, abychom zvýšili naši soběstačnost a posílili evropskou ekonomiku.

Budete prosazovat kompletní ukončení dodávek ruských fosilních paliv?

Rozhodně. A nejen ruských, ale těch samozřejmě co nejdříve. Cílem musí být celkové odstoupení od uhlí do roku 2030, od plynu do roku 2035, od ropy do roku 2040, takový je náš program. Rovněž prosazujeme okamžité ukončení dotací fosilním palivům.

Budete prosazovat zvýšení evropských emisních cílů do roku 2030 a 2040?

Evropa musí jít dopředu a přijmout ambicióznější cíle odchodu od fosilních paliv a dosažení uhlíkové neutrality, aby reagovala na ekonomický vývoj ve světě i dosavadní poznatky o závažnosti změn klimatu. Měli bychom činit kroky, abychom se blížili k uhlíkové neutralitě v roce 2040. Ruku v ruce s tím musí jít navýšení podílu výdajů na klimatické cíle ve víceletém rozpočtu EU na 50 procent oproti současným 30 procentům. To pomůže nejen klimatu, ale i naší ekonomice. Ustupovat od ochrany klimatu by byla ekonomická, společenská i ekologická sebevražda.

Potřebujeme novou generaci politiků a političek, kteří skutečně berou klimatickou krizi vážně a mají odvahu nutné kroky prosadit.

Jak vnímáte roli mladých v prostředí klimatické změny?

Je to naše budoucnost. A je na nás, abychom se zasadili o to, aby byla lepší. A na starších lidech, aby nás brali jako rovnocenné partnery při rozhodování. V Zelených tomu tak je a ostatně i proto můžu ve svých 22 letech kandidovat z volitelného místa. To je v jiných stranách nemyslitelné.

Říká se, že mladí lidé nemají zkušenost. Energetice v kontextu ochrany klimatu se přitom věnuji už od svých 15, tedy sedm let. Mojí generaci se před pěti lety povedlo ovlivnit veřejnou debatu a volby natolik, že následně vznikla Zelená dohoda. V těchto volbách je opět na nás, ale i na každém, komu záleží na budoucnosti planety, abychom Zelenou dohodu a její cíle ubránili. K tomu potřebujeme nastavovat veřejné politiky tak, aby začínaly u potřeb běžných lidí a nenahrávaly do karet populistům a extremistům. V tomto dosavadní generace politiků a političek selhala.

Hodně se věnujete rovnoprávnosti a postavení žen ve společnosti. Co považujete na evropské úrovni za důležité prosazovat?

Zaměřujeme se na zajištění rovnosti v odměňování, finanční nezávislost žen a odstranění jejich pracovní diskriminace. Podporujeme rovný přístup k péči o děti, dostupnost školek a prevenci genderově podmíněného násilí. Budeme také prosazovat ukotvení práva na bezpečné interrupce do Listiny základních práv Evropské unie a vyhrazení prostředků pro zajištění přístupu k bezpečným interrupcím v rámci programu EU4health.

To všechno má i silný přesah do energetiky. Energetickou chudobou je více ohrožena ženská část populace. Na ženy může modernizace ekonomiky dopadnout i negativně, pokud nebudeme myslet na to, že jsou často diskriminovány na trhu práce. My modernizaci ekonomiky vnímáme naopak jako příležitost zlepšit životy a postavení žen v Česku i v Evropě. A zajistit všem důstojnou práci a dobrý život.

Úvodní foto: Archiv Petr Doubravský