Evropská unie by měla podporovat transformaci uhelných regionů i po roce 2027, řekl Hladík

Pro bezemisní Česko je nutné zaměřit se na podporu uhelných regionů, vyplývá z diskuze ministrů životního prostředí Evropské unie.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se v úterý zúčastnil zasedání Rady Evropské unie pro životní prostředí. Ministryně a ministři životního prostředí projednali na žádost ČR budoucnost Fondu pro spravedlivou transformaci, který pomáhá s proměnou uhelných regionů. Diskutovali také revizi rámcové směrnice o odpadech se zaměřením na textilní a potravinářské odvětví, nové nařízení v oblasti snižování znečišťování mikroplasty nebo klimatický cíl EU pro rok 2040.

Česká republika navrhla k projednání bod o budoucnosti mechanismu spravedlivé transformace. Fond pro spravedlivou transformaci (v ČR realizovaný prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace) pomáhá ve vybraných regionech EU s přípravou na odchod od uhlí a tím i proměny ekonomiky a sociální situace zdejších lidí. V červnu 2023 vzniklo Karlovarské prohlášení, ve kterém se zapojené regiony přihlásily k pokračování podpory v rámci spravedlivé transformace i po roce 2027, kdy má současné schéma skončit.

„Chceme pokračování silné evropské podpory uhelných regionů, protože se ukazuje, že jejich transformace není zdaleka hotová a potřebuje dlouhodobou finanční a politickou podporu. Přechod uhelných regionů na cestu dekarbonizace je časově a finančně náročný, není ho možné plně realizovat během jednoho programového období,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Cirkulární ekonomika i velké šelmy

Ministři životního prostředí diskutovali o tom, jak by Evropská unie měla v přechodu na klimatickou neutralitu pokračovat a která odvětví mají největší potenciál k transformaci přispět. Pro Českou republiku je zásadní, aby kromě rozvoje obnovitelných zdrojů směřovala podpora také na nové technologie, například využívání a ukládání uhlíku a vodíkové hospodářství.

Rozpočet Evropské unie musí cíle podporovat minimálně ve stejné výši jako v období do roku 2030. Paralelně musíme hledat další způsoby financování v době, kdy výnosy z emisních povolenek začnou kvůli snižujícímu se objemu emisí postupně klesat.

Rada EU také jednala o revizi rámcové směrnice o odpadech, konkrétně o textilu a potravinách. Návrh zavádí tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců, kteří by měli nově přispívat na náklady spojené s textilním odpadem, a pravidla ohledně třídění použitých textilních výrobků k opětovnému použití či recyklaci. U potravinového odpadu předkládá návrh opatření pro prevenci jeho vzniku, povinnosti monitoringu a vyhodnocování.

„Textilní odpady považujeme v cirkulární ekonomice za jednu z našich priorit. Jejich význam neustále roste kvůli levné produkci a vysoké spotřebě. Proto je důležité, aby výrobci a dovozci textilu a obuvi převzali odpovědnost za své výrobky a podíleli se na zlepšení sběru a recyklaci,“ vysvětluje Petr Hladík.

Rada se věnovala i diskuzi nad návrhem Komise směřujícím ke snížení znečištění mikroplasty, které má negativní vliv zejména na mořskou biologickou rozmanitost, na lidské zdraví a ekonomiku. Zástupci evropských zemí řešili i návrat velkých šelem, především medvěda, vlka a rysa. Ten je klíčový pro správné fungování lesních ekosystémů, nicméně přináší složité socioekonomické výzvy napříč Evropou. Proto je potřeba na úrovni Evropské unie posílit ochranu hospodářských zvířat a zohlednit zvýšené náklady zemědělců.

Diskutovalo se také o klimatickém cíli Evropské unie pro rok 2040. „Udržení a posílení konkurenceschopnosti průmyslu, zajištění přijatelných cen čisté energie a minimalizace negativních sociálních dopadů – to jsou pro mne hlavní podmínky, za kterých je možno diskutovat nový cíl do roku 2040. Zelená transformace musí být skutečně spravedlivá a zohledňovat sociální podmínky všech občanů, aby z ní měli prospěch,“ uvedl Hladík.

Bez jasného vyčíslení dopadů na jednotlivé sektory a na domácnosti se ministrovi životního prostředí jeví doporučení Evropské unie jako velmi ambiciózní cíl. A to doporučení snížit emise skleníkových plynů v Evropské unii do roku 2040 o 90 procent ve srovnání s rokem 1990.

Foto: CTHOE, CC BY-SA 3.0

Text: TZ MŽP