Stát povolil odstřel problematických vlků, mění se také výše úhrad za ztížení pastvy

Od března začne platit nová sazba pro náhradu újmy za ztížení pastvy ovcí a koz, týkat se bude ale pouze efektivních opatření. V platnost vešlo také opatření usnadňující v případě konfliktního vlka jeho odstřel.

Chovatelé ovcí a koz v oblastech výskytu vlka mohou žádat o náhradu za ztížené hospodaření za uplynulý rok do 31. 3. 2024. Od 1. 3. 2024 tak budou moci učinit již podle nové vyhlášky, která zohledňuje jejich vyšší náklady na provedená opatření.

Oproti předchozímu období zohledňuje nový výpočet navýšení nákladů na pastvu hospodářských zvířat. Výpočet výše újmy u chovatelů skotu a jiných hospodářských zvířat (mimo ovcí a koz) bude nadále probíhat individuálním naceněním nákladů na jinou organizaci pastvy a chovu v důsledku ochrany pasených zvířat před vlkem obecným, při zachování principu účelně vynaložených nákladů na ochranu matek s čerstvě narozenými mláďaty. Neproplácí se tedy náklady na jakákoliv opatření, ale pouze na ta, která jsou efektivní.

Předpokládaná účinnost novely vyhlášky je k 1. 3. 2024. O újmu za uplynulý rok lze žádat do 31. 3. 2024. Pokud tedy chovatelé požádají za rok 2023 v průběhu března 2024 (tj. již v době účinnosti novelizované vyhlášky), budou mít nárok na vyšší sazby stanovené v novelizované vyhlášce.

Žádosti podané v termínu do 29. 2. 2024 budou posuzovány ještě dle staré vyhlášky. O nabytí účinnosti novelizované vyhlášky chovatelskou veřejnost Ministerstvo životního prostředí informuje prostřednictvím www.navratvlku.cz.

Výjimka o odstřelu atypicky chovajících se vlků

V platnost vešlo také opatření povolující vyjmutí vlka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu za účelem realizace Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného. Tedy zjednodušeně řečeno, případný odstřel netypicky a agresivně se chovajícího jedince, na kterého neplatí žádná bezpečnostní opatření.

Záměrem této výjimky, kterou schválila Agentura ochrany přírody a krajiny, je zajištění bezpečnosti lidí. Jedná se o způsob řešení konkrétních jedinců vlka, kteří vykazují atypické chování, odchýlené od přirozených vzorců chování volně žijících vlků ve vztahu k lidem nebo při překonávání kvalitně provedených zabezpečení hospodářských zvířat.

Nejde o paušální povolení lovu vlka, jedná se o povolení provádění opatření, které je nezbytné realizovat pro odvrácení nebezpečných situací u vlka s problematickým chováním. Jeho odstřel bude vždy až poslední možností. O aplikaci konkrétních opatření bude rozhodovat pohotovostní štáb.

Důležitá součást klidnějšího soužití lidí a vlků

Jako první s tímto opatřením přišel loni Královehradecký kraj, což tehdy vyvolalo odpor ochránců zvířat. Odborníci ale veřejnost uklidňují, možné udělení výjimky o odstřelu je pro soužití vlka a člověka nutné. „Rozhodnutí kraje není paušální povolenka k lovu v uvedených honitbách,“ uvedla tehdy Lenka Tomášková z Oddělení druhové ochrany živočichů Agentury ochrany krajiny a přírody České republiky.

„Jedná se pouze o jeden řady z nebytných kroků pro budoucí operativní řešení krizových situací v případě, že se někde vyskytne vlk, který bude označen (na základě důkladné analýzy jeho chování) jako problematický v souladu s Pohotovostním plánem a bude třeba ho odchytit anebo dokonce odstranit z volné přírody a nebude možné čekat měsíc a víc až se ve správním řízení povolí potřebné výjimky na konkrétního jedince,“ říká.

Problematické chování konkrétního vlka může mít různý charakter, intenzitu i příčiny. Proto je nezbytné vyhodnotit jeho chování, zintenzivnit monitoring a přijmout opatření odpovídající riziku.

V pohotovostních štábech vytvořených na základě Pohotovostního plánu budou zastoupeni všichni, kterých se to týká – AOPK ČR, orgány ochrany přírody i myslivosti na úrovni krajských úřadů, Českomoravská myslivecká jednota, Policie ČR a podle konkrétního místa, kde by byl výskyt problematického jedince řešen, budou přizváni zástupci dotčených obcí, mysliveckých sdružení i odborníci na danou problematiku.

Pohotovostní štáb podle charakteru nastalé situace operativně rozhodne o vhodných opatřeních, od odstranění nevhodných podnětů a zamezení vznikajícího problematického chování prostřednictvím prevence, přes odstrašení až po případné odstranění problematického jedince z volně žijící populace.

Text: MŽP, AOPKČR

Foto: KČ, Obnovitelně.cz