Martin Sedlák | 18. 10. 2017

Předvolební anketa: Jak moc strany pomohou domácnostem k energetické nezávislosti

Zeptali jsme se jednotlivých politických stran, jaké mají plány, pokud jde samovýrobu elektřiny nebo podporu elektromobility. Tady jsou jejich odpovědi.

V další části ankety mezi politickými stranami jsme se zaměřili na moderní trendy v energetice: nástup solárních elektráren a akumulace energie pro rodinné domy, elektromobilitu a další novinky z oblasti zelené energetiky. Podívejte se, jak moc dynamický rozvoj moderních řešení strany slibují.

Pro analýzu plánů politických stran pro další směřování české energetiky jsme položili otázky stranám, které jsme vybrali podle předvolebního průzkumu České televize. Naše anketa tak může doplnit pohled předvolebních debat, ve kterých oblasti moderní energetiky příliš prostoru nedostaly. Své odpovědi zaslaly KDU-ČSL, TOP 09, ODS, KSČM, Piráti, Zelení a ČSSD. Hnutí ANO a SPD na oslovení nereagovalo a zástupce STAN nás odkázal na politický program. U těchto stran jsme proto využili příslušné body programu.

Samovýroba elektřiny? Jsme pro, shodnou se politické strany napříč spektrem

Rozvoj obnovitelných zdrojů to neměl v minulých letech u nás moc snadné. Soustavný pokles cen solárních panelů a stále cenově dostupnější akumulace energie však udělaly z oblasti samovýroby elektřiny politicky zajímavé téma.

Hnutí ANO sice své odpovědi nezaslalo, ale volič může potřebné pasáže nalézt v knize podepsané Andrejem Babišem – O čem sním, když náhodou spím: „Fotovoltaické panely na každé střeše už jsou běžné, sluneční energii ale dovedou zachycovat i střešní krytiny a speciální fólie na oknech. Větší solární elektrárny by se zase daly úspěšně stavět v bývalých průmyslových a těžebních lokalitách, pro které zatím nemáme jiné využití. Jasně, fotovoltaika je dneska hit. (…) Elektřina se dá akumulovat. Domy si proto vybavíme vysokokapacitními bateriemi a doma vyrobenou elektřinu bude možné skladovat nejen přes noc, ale mnoho dní. (…) Nejsilnější myšlenka budoucí energetiky tedy zní: malé lokální zdroje. Každý dům, každá obec bude taková malá elektrárna a teplárna v jednom. Budou úsporné a ekologické.”

Zajímavé myšlenky z knihy se však nedostaly do podrobného programu strany. Ten si pak vystačí pouze s jednou větou: „Zásadně zjednodušíme podmínky pro drobné́ výrobce (domácnosti) elektrické́ energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu.“ Nezbývá než věřit, že si při povolebním vyjednání Hnutí ANO vzpomene také na myšlenky z knihy Andreje Babiše.

Obdobně skoupý je také program ČSSD. Podle odpovědi na anketní otázku o formě podpory samovýroby například právě pomocí solárních panelů na střechách by se sociální demokracie soustředila „prozatím asi jen na legislativní opatření tak, aby byl umožněn rozvoj menších instalací na střechách soukromých domů i firem.“ Více informací nepřinese ani otevření volebního programu, který pouze obecně slibuje: „Bude také rozumně podporována domácí výroba elektřiny.“

Jasnější vizi naopak nabízí KDU-ČSL. Odborný zástupce strany shrnuje směry, na které by se strana soustředila: „Odstraňování překážek, snadné povolování, vhodné tarifní podmínky, připravenost distribučních společností, rozvoj akumulace a virtuálních elektráren, podpora vědy a výzkumu, start-upů. Rozvoj samovýroby je také provázán s rozvojem elektromobility.“

Podobné plány má také TOP 09. Její zástupce odpověděl, že by pomocí legislativní změny podpořili komunitní výrobu elektřiny: „Chceme být připraveni na nový trend vlastní výroby a spotřeby elektřiny a připravíme koncepci novely zákona o podporovaných zdrojích, který umožní ustavení tzv. komunitních výroben, jejichž prostřednictvím se budou moci místní občané, malí a střední podnikatelé i obce z dané lokality podílet na konkrétním projektu.“

ODS pak vidí pozitiva současné podpory formou programu Nová zelená úsporám, díky kterému lze získat finanční podporu na střešní solární elektrárnu i baterie a nadále by pokračovaly v této formě podpory malé energetiky. KSČM pak vidí šanci v dosažení levné akumulace energie a domnívá se, že je třeba právě v tomto ohledu aktualizovat energetickou politiku státu.

Komplexní odpověď pak nabízí Zelení. Jako jediní by vrátili zpět do hry výkupní ceny pro nové projekty obnovitelných zdrojů energie. Pro malé instalace by zavedli takzvaný nefinanční mechanismus podpory: „Pro připojování malých fotovoltaických elektráren a dalších obnovitelných zdrojů zavedeme nový nefinanční nástroj podpory formou takzvaného net-meteringu. Budeme prosazovat vytvoření motivačních podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů v rámci cenových tarifů pro elektřinu.“ Na nefinanční podpoře pro malé instalace se Zelení shodnou s Piráty. Ti také podporují samozásobitele a malovýrobce, ovšem v méně konkrétní rovině než Zelení.

Zelení pak vedle přímé podpory chtějí obnovitelné zdroje podpořit také „výrazným rozšířením investiční podpory a výhodných úvěrů na pořízení obnovitelných zdrojů, bateriových systémů nebo zateplení objektů. Preferujeme postupný příklon od dotací k systému státem zajištěných či zvýhodněných půjček, které zpřístupní technologické a energetické inovace pro domácnosti nebo menší firmy za současného zapojení soukromých peněz, tedy s vyšším multiplikačním efektem.“

Starostové a nezávislí pak ve svém programu slibují: „Jednoznačně podpoříme lokální výrobu energie (elektrické, tepelné) z obnovitelných zdrojů, spotřebovávané nebo akumulované v místě produkce (individuální nebo obecní zdroje).“ Mimo to chtějí také podpořit „inteligentní domácnosti“, které si budou řídit a optimalizovat spotřebu energie.

Svoboda a přímá demokracie pak ve svém programu slibuje, že je pro podporu efektivního využití obnovitelných zdrojů. Současně dodává, že je pro podporu individuálních projektů občanů k zajištění jejich spotřeby a ve velké energetice je nutné, aby Česká republika zajistila svou energetickou bezpečnost.

Hodnocení přístupu k rozvoji malých obnovitelných zdrojů energie, typicky solárních elektráren na střechách podle Obnovitelně.cz:

Co má v plánu: Hnutí ANO se k rozvoji moderních prvků energetiky hlásí v knize O čem sním, když náhodou spím. Knihaobsahuje zajímavé teze rozvoje samovýroby nebo akumulace, ale samotný program tuto oblast řešípouze obecně.

Co má v plánu: pouze obecné přihlášení se k podpoře domácí výroby energie

Co má v plánu: podpora rozvoje moderní energetiky od akumulace energie přes nové tarify k statup společnostem

Co má v plánu: podpora komunitních výroben elektřiny

Co má v plánu: podpora samovýroby elektřiny v domácnostech a malých firmách

Co má v plánu: pokračování podpory v rámci programu Nová zelená úsporám

Co má v plánu: zavedení net-meterignu, podpora akumulace energie, zavedení nových tarifů

Co má v plánu: zavedení net-meterignu a v obecné rovině také podpora samovýrobců

Co má v plánu: v obecné rovině podpora lokání výroby energie z obnovitelných zdrojů

Co má v plánu: podpora individuálních projektů občanů k zajištění jejich spotřeby

Přijde šance pro čistou dopravu?

Další klíčovou oblastí moderní energetiky bude také postupně sílící nástup elektromobility. Je proto dobře, že se k potřebě čisté, na fosilních palivech nezávislé mobility hlásí v různé formě všechny hlavní politické strany.

Jasná čísla nabízí program Hnutí ANO: „Rozšíříme stávající program čisté mobility – dotačně podpoříme nákup elektromobilů, plug-in hybridů, popř. vozidel na CNG pro kraje, obce i obyvatele. Cílem je, aby v roce 2020 jezdilo v ČR 6 tisíc elektromobilů a 50 tisíc vozidel na CNG. Zároveň se budeme podílet na co nejrychlejším rozšíření sítě nabíjecích a plnících stanic na celém území ČR.“

ČSSD si ve svém programu vystačí s obecnou formulací: „Obce a města budou ve spolupráci se státem podporovat dopravu šetrnou k ovzduší – především nízkoemisní dopravní prostředky, pro které připravíme potřebné zázemí a veřejné vybavení.“

K rozvoji elektromobility se pak hlásí také KSČM v odpovědi na naši otázku: „Elektromobilita a akumulace elektrické energie je velmi dobrý směr k razantnímu snižování emisí v ovzduší a rozhodně podpoříme taková opatření, která povedou k jejich urychlenému zavádění zejména do dopravy osobní i nákladní.“

Zástupce ODS by pak podporu elektromobility směřoval především do budování nabíjecích stanic: „Ideální by z našeho pohledu byla podpora malých dobíjecích stanic ať už pro municipality, nebo i soukromé osoby, pokud spojí malý zdroj energie, tedy FVE, se zařízením na akumulaci této energie i s možností nabíjet z ní elektromobil.“

TOP 09 by pak rozvoj elektromobility směřovalo především k zajištění opravdu čistých zdrojů energie pro dobíjení: „Připravíme ‚Národní program rozvoje čisté elektromobility‘. Zdůrazňujeme slovo ‚čisté‘, což znamená, že podmínkou účasti v programu a čerpání podpory bude využívání čisté, tedy nikoli fosilní energie.“ Dále TOP 09 nabízí směry k podpoře infrastruktury pro dobíjení a zavedení finanční podpory pro nákup elektromobilů v domácnostech: „Program bude zahrnovat harmonogram výstavby nabíjecích stanic, realizovaných ze soukromých (s investiční podporou či formou jiných ekonomických nástrojů) i veřejných zdrojů. Obsáhne i investiční podporu nákupu elektromobilů fyzickými osobami, nikoli pouze obcemi a podnikateli, jak je tomu doposud. Podpoříme i druhotné využívání baterií z elektromobility (zejména z elektrobusů) pro stacionární baterie k využití pro akumulaci v energetické síti.“

Obdobné plány na rámcový program podpory elektromobility mají také Zelení: „Chceme iniciovat celostátní programy na širší podporu elektromobility, které by zahrnovaly daňové úlevy nebo slevy z nákupní ceny a zajistily kvalitní síť napájecích stanic s úplným či částečným zajištěním energie z obnovitelných zdrojů (např. fotovoltaickým napájením), a to pro firemní i soukromá vozidla. Navrhneme také změnu poplatků za využívání komunikací zohledňující dopady provozu vozidla na životní prostředí.“

Podpora elektromobility je také klíčová pro KDU-ČSL, která by se zaměřila především na: „Odstraňování překážek, snadné povolování nových instalací, zavedení vhodných tarifních podmínek, lepší připravenost distribučních společností, rozvoj akumulace a virtuálních elektráren, podporu vědy a výzkumu, start-upů. Finanční podpora z veřejných zdrojů – např. EU – by měla směřovat do rozvoje páteřní nabíjecí infrastruktury, avšak za podmínky, že nezpůsobí deformace trhu.“

Piráti by pak v případě elektromobility zvažovali mezi různými systémy nefinanční podpory, jako vhodné se jim jeví i poskytnutí slevy na dani. Starostové a nezávislí pak ve svém programu slibují impuls do výstavby nabíjecích stanic: „Zasadíme se o rozvoj distribuční sítě, dobíjecích stanic, pro elektromobily v souladu s trendy v západní Evropě a ve světě.”

Hodnocení přístupu k rozvoji elektromobility podle Obnovitelně.cz:

Co má v plánu: Jasný plán rozvoje elektromobility včetně konkrétních čísel.

Co má v plánu: Pouze obecná proklamace rozvoje udržitelné dopravy.

Co má v plánu: Konkrétní impulsy pro rozvoj elektromobility.

Co má v plánu: Konkrétní impulsy pro rozvoj elektromobility s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie.

Co má v plánu: Podpora elektromobility v obecné rovině.

Co má v plánu: Podpora výstavby nabíjecích stanic včetně malých řešení se solárními panely.

Co má v plánu: Konkrétní impulsy pro rozvoj elektromobility jako součást čisté mobility nezávislé na fosilních palivech

Co má v plánu: Podpora elektromobility v obecné rovině.

Co má v plánu: Podpora infrastruktury pro elektromobilitu v obecné rovině.