APES | 23. 12. 2020

Velký průlom: projekty úspor energie se zárukou lze nově spojit s podporou pro průmysl

Na začátku prosince bylo zahájeno přijímání žádostí o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) na projekty řešené metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC), které mají snížit konečnou spotřebu energie v podnikatelském sektoru.

Cílem této výzvy je snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v průmyslu pomocí projektů řešených metodou EPC (energetické úspory se zárukou). Tato metoda přináší zákazníkům jistotu výše úspor energie, ze které se pak následně splácí investice do modernizace. Pokud by úspory byly nižší, rozdíl doplatí dodavatel. Zákazník i dodavatel tak mají stejnou motivaci: maximalizaci úspor energie. Stejné kritérium platí i pro efektivní využití dotace. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu sáhlo u této výzvy po metodě EPC jako záruce prokazatelných a transparentních úspor, která může pomoci zajistit plnění závazků ČR v oblasti snižování emisí CO2.

Alokace dotační výzvy není velká, činí 500 mil. Kč. „Pokud se sejde kvalitních projektů více než za půl miliardy, můžeme alokaci navýšit. V každém případě bereme tuto výzvu jako pilotní. Získané zkušenosti využijeme při plánování a definici podmínek v dalším programovacím období,“ říká Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK na MPO.

Z pohledu OP PIK se jedná o inovativní přístup, kdy otevřeně podporuje projekty, ve kterých budou žadatelé vybírat dodavatele nikoliv na nejnižší cenu investice podle už někým připraveného projektu s položkovým rozpočtem, ale na nejlepší ekonomickou výhodnost pomocí zadání přes požadavky na výkon a funkci. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí podle absolutní hodnoty garantovaných úspor a podle poměru mezi garantovanou úsporou a cenou za realizaci projektu „Úkolem dodavatele je nabídnout vlastní koncepční řešení projektu, stanovit cenu i budoucí úsporu a vše finančně garantovat. Projekt (dokumentaci) si dodavatel vypracuje sám jako součást plnění, zajistí všechny potřebná povolení a po dokončení po dobu poskytování garancí za úsporu se bude starat i o energetický management,“ popisuje roli dodavatele předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb Miroslav Marada.

Podobných projektů funguje zatím spíše ve veřejné sféře již více než 250 za téměř 3,2 mld. korun, drtivá většina bez dotační podpory. Zákazníkům ušetřily energii za 4,5 mld. korun. Operační program ŽP, který dotuje v energetických úsporách veřejné instituce, projekty EPC podpořil již v posledních čtyřech řádných výzvách. První, kdo to využil a má již realizováno, jsou ČVUT a AVU. Teď se tedy dostalo i na soukromé podniky.

V této výzvě bude také poprvé uplatněna nová platební metodika. Způsobilým bude i výdaj, který za žadatele zaplatí někdo jiný, třeba banka. A to buďto z titulu poskytnutého úvěru, ale i z titulu odkoupené pohledávky dodavatele z dlouhodobého dodavatelského úvěru. Žadatel může splácet i dlouho po konci roku 2023 a nepřijde o způsobilost výdajů. U dobře připraveného projektu může s využitím dotace průběžně splácet i méně, než kolik bude průběžně spořit. Není to pro každého, finanční zdraví podniku je podmínkou, může s tím však vypomoci ČMRZB poskytnutím záruk na postoupenou pohledávku.

Nejzazší termín pro podání žádosti bude konec září 2021. Výhodou v bodovém ohodnocení bude podepsaná smlouva s dodavatelem EPC. Projekt musí být fyzicky realizován do konce března 2023.

Zdroj: apes.cz

FOTO: APES