Jan Holub, ČEB | 17. 11. 2020

Pomocná ruka českým firmám: nebojte se Latinské Ameriky

Státy Latinské Ameriky nabízí vhodné prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Na tamních trzích mohou uspět také české firmy. Vydatným pomocníkem při pronikání na zahraniční trhy se jim pak může stát Česká exportní banka. Právě ve spolupráci s jejími experty přinášíme čerstvé informace, které mohou pomoci vstoupit na nové trhy.

Latinská Amerika, kterou lze pro účely tohoto článku vymezit jako část amerického kontinentu, ležící na jih od Spojených států, resp. na jih od Rio Grande. Rozloha této části kontinentu činí 19 197 000 km2, což je téměř 13% souše na naší planetě. Podle odhadu z března 2020 zde žilo 652 milionů obyvatel.

Již z letmého pohledu na geografickou mapu Latinské Ameriky z hlediska možností využití moderních obnovitelných zdrojů energie je zřejmý zde existující obrovský potenciál. Naprostá většina plochy této oblasti se nachází mezi obratníky Raka a Kozoroha, kde lze využít značné a relativně stabilní a předvídatelné intenzity slunečního svitu. Zejména západní část je prakticky po celé délce horizontálně silně členitá se značnými možnostmi budování malých i větších vodních elektráren. Dlouhé otevřené pobřeží umožňuje využít i energii větrnou. Přírodní podmínky jsou optimální i pro rozvoj výroby a využití biopaliv.

Vlády latinskoamerických zemí vytvářejí podmínky pro rozšíření využívání moderních obnovitelných zdrojů. Míra této podpory logicky závisí na možnostech dané země, dostupnosti klasických zdrojů energie, ale i na subjektivním přístupu představitelů jednotlivých států.

V obecné rovině lze konstatovat, že Latinská Amerika představuje významný potencionální trh i pro české vývozce a výrobce systémů pro využití moderních obnovitelných energetických zdrojů. Mohou zde navázat na tradice vývozu klasických energetických zařízení v minulosti a dosud existující povědomí o kvalitě a nápaditosti českých dodavatelů. Je však třeba počítat s konkurencí výrobců z jiných zemí i dodavatelů místních a vyhledávat spíše mezery na trhu. V úvahu je nutné vzít i značnou zeměpisnou vzdálenost, zejména s ohledem na místní důraz na osobní komunikaci a stále existující preferenci španělštiny, případně portugalštiny pro komunikaci ve všech fázích obchodního případu. Neodmyslitelnou podmínkou úspěchu na latinskoamerických trzích je schopnost vývozce, případně investora, nabídnout konkurenceschopné financování.

Webinář Exportní příležitosti v Latinské Americe proběhne 20. listopadu od 10:00
Svaz moderní energetiky

Pomocná ruka českým exportérům

Česká exportní banka, a.s. (dále ČEB) je v oblasti Latinské Ameriky připravena českým exportérům i investorům pomoci v rámci celého cyklu obchodního případu, a to i ve spolupráci s dalšími státními institucemi podporujícími výzkum, vývoj, výrobu, vývoz a případné investice v zahraničí, které sdružuje iniciativa The Czech Republic – The Country for The Future.

Vzhledem ke skutečnosti, že ČEB poskytuje státem podpořené financování pro podporu exportu českých výrobců a vývozců, případně investic českých firem v zahraničí, je jednou ze základních podmínek pro schválení financování dosažení minimálně 50% podílu tuzemských dodavatelů. Výjimkou jsou úvěry na investice v zahraničí, jejichž poskytnutí je podmíněno zajištěním kontrolního podílu české firmy v investičním horizontu nejméně 3 let. Úvěry se splatností delší než 2 roky musí splňovat podmínky Konsensu OECD.

Při vyhodnocování možností využití produktů ČEB je třeba mít na paměti, že Latinská Amerika je z hlediska dvaceti nezávislých zemí a čtrnácti přidružených teritorií oblastí značně heterogenní, která zahrnuje státy, které jsou na škále teritoriálních rizik OECD hodnoceny jako minimálně rizikové, stejně jako země, které jsou prakticky nefinancovatelné. Podobnou pozornost jako rizikům teritoriálním je nutné věnovat vyhodnocení rizika konkrétního obchodního partnera. Specialisté ČEB jsou připraveni poskytnout klientům podporu již v počátečních fázích potencionální obchodní operace a předejít tak případně vytvoření nevhodného schématu financování a tedy zbytečně vynaloženým nákladům a souvisejícím rizikům. Zkušenosti ukazují, že oblast Latinské Ameriky patří k obtížnějším teritoriím z komerčního hlediska, ale tato skutečnost bývá kompenzována dosažitelnými vyššími výnosy.

Online představení příležitostí

Více informací o příležitostech na latinskoamerickém trhu nabídne webinář Svazu moderní energetiky, který proběhne ve spolupráci právě s Českou exportní bankou. Online konference se koná v pátek 20. listopadu od 10:00 do 12:00.

Webinář navazuje právě na fakt, že příležitosti v dynamicky se rozvíjející moderní energetice začínají objevovat také státy v Latinské Americe. Jedná se o velké infrastrukturní projekty solárních či větrných parků, posilování sítí, budování akumulace energie, ale také decentralizovaná řešení v podobě propojení solární energetiky a baterií. Nejde však jen o energetiku. Tyto státy potřebují řešit ochranu pitné vody, odpadové hospodářství nebo veřejnou dopravu. Investice do udržitelných řešení jsou často také součástí vládních strategií, které mají změně vyvést z krize způsobené globální pandemií koronaviru. Jde o příležitost, kterou bychom si neměli nechat ujít. Informacemi nabitý webinář vám odhalí, jaké typy projektů a technologií lze latinskoamerickým státům nabídnout.

Pokud byste se chtěli zapojit do debaty nebo se zeptat na konkrétní podmínky pomoci s pronikáním na zahraniční trhy, můžete se zúčastnit debaty přímo přes platformu Zoom po předchozí registraci zde. Vysílání poběží také na Facebooku Svazu moderní energetiky a stránkách ČTK.

Můžete se těšit na následující program:

 • Adriana Dergam, honorární konzulka Uruguaye – Rozmach investic do obnovitelných zdrojů energie v Uruguay
 • Adolf Svoboda, obchodní ředitel společnosti Mavel, a.s. – Vodní elektrárny jako kvalitativní činitel v dekarbonizaci planety
 • Jan Chmelík, vedoucí oddělení Amerik, Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ekonomické vztahy s regionem Latinské Ameriky: Příležitosti a aktuální výzvy
 • Jiří Jílek, ředitel regionálního centra Latinská Amerika a ředitel kanceláře v Chile, CzechTrade – Exportní příležitosti v Latinské Americe a podpora exportu se zaměřením na regiony, kde CzechTrade působí
 • Jan Holub, Relationship Manager a specialista pro region Latinská Amerika, Česká exportní banka - Možnosti České exportní banky při financováni českých vývozců a investorů v oblasti moderní energetiky v Latinské Americe

Moderuje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.Návod ČEB na snadnou orientaci v tom co pro Latinskou Ameriku nabízí:

Následující přehled základních produktů České exportní banky by měl usnadnit obecnou orientaci potencionálních dodavatelů, případně investorů. Kurzívou jsou v něm uvedeny i španělské názvy těchto produktů:

Úvěry (créditos)
na riziko českého výrobce/vývozce
 • úvěr na financování výroby pro vývoz (předexportní úvěr, crédito de pre –exportación para el exportador checo para el financiamiento de la producción de los bienes para la exportación) umožňuje českému výrobci, resp. exportérovi, financovat náklady spojené s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce)
 • úvěr může být také poskytnut na pořízení investičního majetku pro realizaci výroby pro export
 • dále může být úvěr poskytnut na tzv. komercionalizaci zhmotněných výstupů vědy a výzkumu
 • dodavatelský exportní úvěr (přímý, případně refinanční, kdy ČEB poskytuje potřebné finanční prostředky bance exportéra, crédito de exportación para el exportador checo) umožňuje českému exportérovi profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu kupujícímu (dovozci)
 • úvěr na financování investic v zahraničí – umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé finanční zdroje pro založení, získání nebo navýšení podílu v zahraniční právnické osobě, případně zdroje na rozšíření jejího podnikání (crédito de inversión para el inversionista checo al extranjero),
na riziko zahraničního odběratele
 • odběratelský úvěr (přímý, či nepřímý, kdy ČEB poskytne finanční prostředky bance dovozce, crédito de exportación directo al comprador o indirecto al banco del importador) umožňuje realizaci objemnějších dodávek českého exportéra pro zahraničního kupujícího (dovozce)
 • 

Produkty Trade Finance
záruky (garantías bancarias)
 • za nabídku (Bid Bond, fianza de licitación) zajišťuje, že exportér dodrží závazek a uzavře smlouvu o exportu v případě, že jeho nabídka bude úspěšná v tendru
 • za dobré provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond, garantía de buena ejecución) zajišťuje, že exportér dodrží svůj závazek a řádně splní podmínky smlouvy o exportu. Záruka slouží k zajištění termínu a kvality dodávky
 • za vrácení akontace (Advance Payment Guarantee, APG, fianza de pago por adelantado) zajišťuje, že exportér dodrží svůj závazek a vrátí akontaci nebo její poměrnou část v případě, že nedodá zboží, zařízení, služby nebo práci v souladu s podmínkami příslušné smlouvy o exportu
 • za uvolnění zádržného (Retention Money Guarantee, Rention Bond, garantía de liberación del dinero retenido) zajišťuje závazky exportéra v záruční lhůtě a umožňuje exportérovi disponovat s finančními prostředky zádržného, které by jinak byly uhrazeny až po uplynutí záruční lhůty
 • za záruční dobu (Warranty Bond, fianza de período de garantía) slouží k zajištění kvality dodávky během záruční doby. Česká exportní banka ručí za kvalitu dodávky požadovanou příslušnou smlouvou o exportu během záruční doby
odkup vývozní pohledávky (copras de cuentas por cobrar) derivadas
 • z akreditivu (derivadas de una carta de crédito) umožňuje získat hotovost na základě postoupení pohledávky vývozce z akreditivu před termínem splatnosti (lze tedy využít pouze u akreditivů s odloženou splatností)
 • z kontraktu (s regresem, či bez regresu, de contrato con regreso o sin regreso) umožňuje získat hotovost na základě postoupení pohledávky z kontraktu před termínem splatnosti
 • odkup pohledávky tuzemského subdodavatele za vývozcem z ČR (compra de cuenta de sub suministrador checo al exportador de la República Checa) umožňuje podporu vývozu z České republiky formou financování výroby komponentů pro konečného exportéra
dokumentární platby (pagos documentarios)
 • dokumentární akreditiv (carta de crédito documentaria) je písemný závazek banky, který vystavuje na základě požadavku klienta (příkazce, kupujícího, aplikanta), že poskytne určité osobě (příjemci akreditivu, oprávněnému, prodávajícímu, beneficientovi) určité plnění, pokud příjemce akreditivu splní do určité doby podmínky akreditivu stanovené příkazcem
 • dokumentární inkaso (cobranza documentaria) - vydání obchodních dokumentů a případné uvolnění zboží je podmíněno zaplacením, přijetím (akceptem) finančních dokumentů, nebo splněním jiných podmínek ze strany dovozce (odběratele, trasáta).Autorem textu je Jan Holub, Relationship Manager a specialista pro region Latinská Amerika, Česká exportní banka

Zdroj: Česká exportní banka

FOTO: ilustrační fotografie, solární park v Chile, Ministerstvo národního majetku Chile