Investice do udržitelné budoucnosti. Operátor vydal zelené dluhopisy za 20 miliard

Investice do udržitelné budoucnosti. Operátor vydal zelené dluhopisy za 20 miliard

12. listopadu 2019

Firma Vodafone vydala zelené dluhopisy ve výši více než 19 miliard korun. Na trhu s cennými papíry se tak jedná o zatím málo rozšířený produkt, který zájemcům umožňuje investovat peníze do udržitelné budoucnosti firmy i planety a zároveň tak zúročit peníze. Získané prostředky společnost do vyšší energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a zelených budov.

Telekomunikační a informační průmysl produkuje rok od roku větší emise skleníkových plynů. Dnešní podíl ICT průmyslu na světové produkci skleníkových plynů se odhaduje na 1 %. Ten by se měl za předpokladu, že firmy nepřijmou žádné změny, do roku 2030 zvýšit na 2 % světových  emisí, tedy zhruba podobný podíl, jaký dnes připadá na námořní či leteckou dopravu.

Vodafone jako druhá největší globální telekomunikační firma spotřebuje celosvětově 6 miliard kWh ročně, na což vynaloží jednu osminu svého provozního rozpočtu. Vodafone má po celém světě téměř 20 milionů stálých a přibližně 500 milionů všech zákazníků a jejich počet se bude zvyšovat. Roční emise skleníkových plynů, jež jsou spojené s podnikáním společnosti, odpovídají zplodinám z 1,4 milionu aut. Pokud by se nezměnilo složení zdrojů elektřiny, kterou společnost odebírá, množství skleníkových plynů, které firma produkuje, by se navíc s rostoucím počtem zákazníků zvýšilo.

Vodafone proto v roce 2015 v reakci na uzavření Pařížské klimatické dohody OSN zvolil jako jednu ze tří stěžejních oblastí své globální transformace energetické inovace. Na základě vědecky podložených fakt a zjištění si v této oblasti stanovil nové cíle, k nimž v roce 2018 přidala další dva. V rámci nich chce společnost významně snížit uhlíkovou stopu svého podnikání: do roku 2025 snížit emise o 40 % a zajistit dodávky 100% obnovitelné elektřiny pro firemní zařízení a techniku připojenou do rozvodné sítě. Český Vodafone odebírá zelenou energii už od roku 2010 a díky tomu snížil za poslední roky svou uhlíkovou stopu na polovinu. K využívání obnovitelných zdrojů se snaží motivovat i své dodavatele a partnery. Společnost také přijala závazek na stoprocentní recyklaci nebo znovuvyužití elektroodpadu a posílení sběru a recyklace starých nebo nevyužívaných mobilních telefonů, kterých je jen v České republice kolem 10 milionů.

Aby firma získala prostředky na naplňování těchto cílů a ozeleňování, rozhodla se vydat první emisi zelených dluhopisů. Zelené dluhopisy jsou jedním z nástrojů, jakými můžou státy či velké firmy přispět k udržitelnější budoucnosti a zároveň ekonomické prosperitě. První zelený dluhopis byl vydaný Evropskou investiční bankou za účelem financování projektů v oblasti obnovitelné energie v roce 2007. Dluhopis je cenný papír, kterým se jeho vydavatel zavazuje vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok a na konci splatnosti vrátit investorovi vloženou částku. Dluhopisy představují konzervativní a stabilní způsob spoření, oproti akciím jsou výnosy dluhopisů díky jejich předem dané pravidelnosti a vyšší jistotě nižší.

Vodafone emitoval zelené dluhopisy v celkové hodnotě 750 milionů euro, tedy více než 19 miliard korun. Ze získaných prostředků chce společnost financovat projekty, které mu umožní dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a životního prostředí. Konkrétně se bude jednat o projekty zaměřené na zvyšování energetické účinnosti a energetických úspor, na podporu energeticky úsporných budov a obnovitelných zdrojů, například ze solárních panelů či větrných turbín.

Projekty, které budou financované či refinancované ze zelených dluhopisů, budou hodnoceny a vybírány speciálně zřízenou komisí, v níž zasednou zástupci firemních oddělení pro rozpočet, udržitelné podnikání, energetiku a dalších dotčených částí společnosti. Hlavním kritériem hodnocení a výběru navržených investičních projektů budou firemní cíle udržitelnosti podrobněji popsané v každoročně aktualizované zprávě. O investicích realizovaných z prodeje dluhopisů a případných dalších druhů zeleného financování bude společnosti informovat v každoročně aktualizované zprávě, která bude veřejně dostupná.

Zdroje:

https://www.vodafone.com/content/dam/vodcom/sustainability/pdfs/green-bond-framework.pdf 

https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2019/01/Vodafone-Group-plc-SPO-Final-Version.pdf 

http://ethicalcorp.com/next-gen-read-low-carbon-mobile-phone-industry-joins-hands-tackle-climate-change