Názory: Úspory energie? To prostě dává smysl!

22. března 2018

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme. Hlavní benefity energetické účinnosti jsou snížení závislosti na dovozu energie, menší závislost na spalování fosilních paliv, a tedy také zlepšení našeho životního prostředí.

Energetická náročnost globální ekonomiky klesá. Důkazem jsou nejnovější data Mezinárodní energetické agentury (IEA), dle které mezi lety 2010–2016 došlo ke 2,1% průměrnému poklesu energetické intenzity na jednotku HDP (1,8 % v roce 2016).

Globální srovnání: Evropě konkuruje Čína 

Znamená to, že státy jsou schopné ekonomicky růst bez navyšování spotřeby energie. Pro představu, pokud by od roku 2000 nedocházelo k rozvoji energetické účinnosti, svět by v roce 2016 spotřebovával o 12 % více energie, což odpovídá roční spotřebě energie celé Evropské unie.

Existují však velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Nejvýznamnějším tahounem rozvoje je Čína, která v roce 2016 zaznamenala 24% meziroční růst energeticky úsporných investic. Celosvětový průměr je přitom 9 % a odpovídá hodnotě 231 miliard dolarů. Na Evropu jako celek pak stále připadá největší podíl investic do zvyšování energetické účinnosti ekonomiky. 

V sektoru průmyslu došlo díky globálnímu rozvoji energetické účinnosti ke 20% poklesu energetické náročnosti a tento trend lze sledovat ve vyspělých i rozvíjejících se státech. V energeticky náročném průmyslu je úspor dosaženo hlavně díky rozvoji nových kapacit a instalaci nových zařízení, která jsou významně energeticky účinnější v porovnání se starými. Velký globální rozmach zažívají i systémy energetického managementu, které skrze měření provozu dokáží identifikovat nejvíce perspektivní energeticky úsporná opatření v podniku. Na rozvoji energetických úspor se díky rozvoji environmentálních politik a technologií nejvíce podílí sektor budov. Jen se stávajícími technologiemi lze dosáhnout dalších 10–20 % úspor. Velký potenciál skrývá například výměna osvětlení. Očekává se, že v roce 2022 bude 90 % osvětlení zajištěno LED diodami a úspornými zářivkami. 

Plán pro příští desetiletí 

Základním nástrojem pro rozvoj efektivního nakládání s energiemi v evropských státech je směrnice o energetické účinnosti. Jde o určující dokument pro rozvoj národních programů a politik ve všech členských zemích, včetně Česka. 

Původní návrh nové směrnice počítá s cílem alespoň 30% zlepšení energetické účinnosti EU v roce 2030 oproti scénářům vývoje spotřeby energie z roku 2007. Cíle má být dosaženo společnými silami a má být závazný pouze na evropské úrovni. Členské země tak nemají mít žádný závazný národní cíl a pokroku má být dosaženo skrze vzájemně propojené národní akční plány pro energetiku a klima. Navrhovanou podobu cíle do roku 2030 podpořila většina členských zemí. Tento cíl je nicméně výrazně méně ambiciózní v porovnání s dlouhodobým postojem Evropského parlamentu, který požaduje cíl alespoň 35% zvýšení energetické účinnosti Evropy v roce 2030. Finální podoba směrnice má být známa v průběhu roku 2018.

Lepší využití energie pak Evropě přinese vyšší energetickou soběstačnost, zvýší se konkurenceschonost průmyslu i sníží výdaje domácností za energie. Fakt, že lze na čem v oblasti energetických úspor stavět, ukazuje právě Česká republika. Naše ekonomika je na třetím místě v žebříčku států EU s nejvyšší energetickou náročností hospodářství. Před námi jsou jen Bulharsko a Estonsko. Přesto i u nás existují inspirující příklady firem, které umí zkrotit svou spotřebu energie. Představila je nedávno publikovaná studie Aliance pro energetickou soběstačnost a České spořitelny.