František Marčík | 12. 11. 2019

Investice do udržitelné budoucnosti. Operátor vydal zelené dluhopisy za 20 miliard

Firma Vodafone vydala zelené dluhopisy ve výši více než 19 miliard korun. Na trhu s cennými papíry se tak jedná o zatím málo rozšířený produkt, který zájemcům umožňuje investovat peníze do udržitelné budoucnosti firmy i planety a zároveň tak zúročit peníze. Získané prostředky společnost do vyšší energetické efektivity, obnovitelných zdrojů a zelených budov.

Telekomunikační a informační průmysl produkuje rok od roku větší emise skleníkových plynů. Dnešní podíl ICT průmyslu na světové produkci skleníkových plynů se odhaduje na 1 %. Ten by se měl za předpokladu, že firmy nepřijmou žádné změny, do roku 2030 zvýšit na 2 % světových  emisí, tedy zhruba podobný podíl, jaký dnes připadá na námořní či leteckou dopravu.

Vodafone jako druhá největší globální telekomunikační firma spotřebuje celosvětově 6 miliard kWh ročně, na což vynaloží jednu osminu svého provozního rozpočtu. Vodafone má po celém světě téměř 20 milionů stálých a přibližně 500 milionů všech zákazníků a jejich počet se bude zvyšovat. Roční emise skleníkových plynů, jež jsou spojené s podnikáním společnosti, odpovídají zplodinám z 1,4 milionu aut. Pokud by se nezměnilo složení zdrojů elektřiny, kterou společnost odebírá, množství skleníkových plynů, které firma produkuje, by se navíc s rostoucím počtem zákazníků zvýšilo.

Vodafone proto v roce 2015 v reakci na uzavření Pařížské klimatické dohody OSN zvolil jako jednu ze tří stěžejních oblastí své globální transformace energetické inovace. Na základě vědecky podložených fakt a zjištění si v této oblasti stanovil nové cíle, k nimž v roce 2018 přidala další dva. V rámci nich chce společnost významně snížit uhlíkovou stopu svého podnikání: do roku 2025 snížit emise o 40 % a zajistit dodávky 100% obnovitelné elektřiny pro firemní zařízení a techniku připojenou do rozvodné sítě. Český Vodafone odebírá zelenou energii už od roku 2010 a díky tomu snížil za poslední roky svou uhlíkovou stopu na polovinu. K využívání obnovitelných zdrojů se snaží motivovat i své dodavatele a partnery. Společnost také přijala závazek na stoprocentní recyklaci nebo znovuvyužití elektroodpadu a posílení sběru a recyklace starých nebo nevyužívaných mobilních telefonů, kterých je jen v České republice kolem 10 milionů.

Aby firma získala prostředky na naplňování těchto cílů a ozeleňování, rozhodla se vydat první emisi zelených dluhopisů. Zelené dluhopisy jsou jedním z nástrojů, jakými můžou státy či velké firmy přispět k udržitelnější budoucnosti a zároveň ekonomické prosperitě. První zelený dluhopis byl vydaný Evropskou investiční bankou za účelem financování projektů v oblasti obnovitelné energie v roce 2007. Dluhopis je cenný papír, kterým se jeho vydavatel zavazuje vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok a na konci splatnosti vrátit investorovi vloženou částku. Dluhopisy představují konzervativní a stabilní způsob spoření, oproti akciím jsou výnosy dluhopisů díky jejich předem dané pravidelnosti a vyšší jistotě nižší.

Vodafone emitoval zelené dluhopisy v celkové hodnotě 750 milionů euro, tedy více než 19 miliard korun. Ze získaných prostředků chce společnost financovat projekty, které mu umožní dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany přírody a životního prostředí. Konkrétně se bude jednat o projekty zaměřené na zvyšování energetické účinnosti a energetických úspor, na podporu energeticky úsporných budov a obnovitelných zdrojů, například ze solárních panelů či větrných turbín.

Projekty, které budou financované či refinancované ze zelených dluhopisů, budou hodnoceny a vybírány speciálně zřízenou komisí, v níž zasednou zástupci firemních oddělení pro rozpočet, udržitelné podnikání, energetiku a dalších dotčených částí společnosti. Hlavním kritériem hodnocení a výběru navržených investičních projektů budou firemní cíle udržitelnosti podrobněji popsané v každoročně aktualizované zprávě. O investicích realizovaných z prodeje dluhopisů a případných dalších druhů zeleného financování bude společnosti informovat v každoročně aktualizované zprávě, která bude veřejně dostupná.

Zdroje:

https://www.vodafone.com/content/dam/vodcom/sustainability/pdfs/green-bond-framework.pdf 

https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2019/01/Vodafone-Group-plc-SPO-Final-Version.pdf 

http://ethicalcorp.com/next-gen-read-low-carbon-mobile-phone-industry-joins-hands-tackle-climate-change