Romana Březovská | 6. 10. 2019

Brexit z fosilních paliv. Británie má strategii, která z ní udělá klimaticky neutrální stát

Do roku 2050 je Velká Británie jako celek schopna snížit své emise skleníkových plynů na nulu. Skotsku se to podaří již o pět let dříve, ve Walesu je reálný potenciál snížit emise do roku 2050 o 95 %. Studie, o kterou požádala sama britská vláda, představuje konkrétní strategii, jak může země pomocí dostupných technologií a zvýšení životní úrovně Britů naplnit závazek, ke kterému se přihlásila ratifikací Pařížské úmluvy.

Stejně jako řada dalších zemí sdílí Spojené království ambice stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním státem, a tedy snížit svůj negativní příspěvek ke změně klimatu a jejím dopadům na nulu. Britská vláda proto požádala Výbor pro změnu klimatu, nezávislý statutární orgán, který vznikl již v roce 2008 s cílem poskytovat samotné vládě odbornou podporu při řešení změny klimatu, aby cíle Velké Británie z období před více než 10 lety nejen aktualizoval, ale také poskytl expertní analýzu, jak lze čistých nulových emisí reálně dosáhnout. 

Z 80% snížení emisí na 100% do 2050

Zpráva, kterou Výbor pro změnu klimatu vydal počátkem června tohoto roku, uvádí, že dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů státu je do roku 2050 možné. Doporučuje proto nahradit britský cíl snížení těchto emisí místo o 80 % do poloviny století (v porovnání s hodnotami z roku 1990) o ambicióznějších 100 %. Britové jsou schopni tohoto cíle dosáhnout za předpokladu, že se do jeho plnění zapojí všechny sektory hospodářství včetně mezinárodního letectví a lodní dopravy, informuje zpráva. Emise by také měly být sníženy na území samotné Velké Británie, a ne prostřednictvím mezinárodních kreditů, kdy se emise mohou kompenzovat podporou „čistých“ projektů například na druhé straně planety. Stanoveného cíle lze však dosáhnout jen pokud se posílí politiky a opatření ve všech sektorech hospodářství a v rámci vládních resortů. Jistou samozřejmostí je fakt, že dosažení redukčního cíle vyžaduje, aby si vláda vzala cíl skutečně za své a aby se začalo jednat – okamžitě. 

Buďme realisté stavějící na opatrných předpokladech

Dle zprávy není dosažení čistých nulových emisí fikcí, naopak. Právě nyní nastal správný čas stanovit si tento ambiciózní cíl, uvádí Výbor. Cíle lze dosáhnout, a to v návaznosti na současné spotřebitelské chování a známé a dostupné technologie. Je možné, že se některým sektorům hospodářství podaří dosáhnout klimatické neutrality dříve než před rokem 2050. Právě polovina století je nicméně termín, který je dosažitelný pro všechny sektory, a to včetně potřeby případné časové rezervy. Rozdílný potenciál skýtají vedle sektorů i jednotlivé země britského království. Zatímco Skotsko je i díky své poloze schopné dosáhnout klimatické neutrality do roku 2045, Wales produkuje mnoho emisí ze zemědělství, a ty bude možné snížit či kompenzovat relativně pomalu. Souhrnně je tak rok 2050 reálný, což znamená, že Velká Británie bude schopna dostát závazku Pařížské úmluvy a může se tak stát inspirací pro další státy. Inspirativní Británie může ze svého mezinárodního vlivu těžit a podporovat spolupráci napříč státy. 

Zpráva Výboru je prvním krokem z mnoha

Jak by tedy opatření vedoucí ke klimatické neutralitě měla vypadat? Vedle jasného vedení a prostoupení ambicí napříč sektory a rezorty musí být opatření navržena s ohledem na výrobní podniky i zákazníky. Tato opatření či politiky tak musí být ustálené, musí mít dlouhodobé směřování a musí být atraktivní pro investory. Roli také hraje veřejnost. Od té se očekává, že bude aktivní a schopná překonat vzniklé problémy a reagovat na ně, jako například na nedostatek pracovníků v daném sektoru vyžadujícím nové znalosti a dovednosti. Součástí celého procesu musí být zároveň přezkum, z čeho bude možné nová opatření financovat, a strategie, která umožní spravedlivý přechod do nízkoemisní budoucnosti i pro nejzranitelnější část populace.  

Ještě jednou a lépe

Pokud chce Velká Británie skutečně docílit toho, aby ona sama přestala negativně přispívat ke změně klimatu a zachovala nárůst průměrné globální teploty do 1,5 °C, musí být opatření prováděna s mnohem větším nasazením a důrazem. Řada současných opatření je nedostatečných i pro dosažení dříve stanoveného cíle, a to již zmiňovaného 80% snížení emisí skleníkových plynů do 2050. Problematickým sektorem zůstává například doprava, kdy je, dle zprávy, rok 2040 až příliš neambiciózním termínem, do kterého je potřeba vyřadit benzínové a dieselové dopravní prostředky. Zároveň je nutné důsledně promyslet dosud neuchopenou dekarbonizaci vytápějícího sektoru a zapojit se do klíčových projektů na zachycování a ukládání, případně využívání, oxidu uhličitého. Rovněž se zdaleka nedaří naplňovat cíle týkající se procesu zalesňování. 

Náklady lze ustát, přechod ale musí být spravedlivý 

Dříve stanovený cíl snížení emisí o 80 % do roku 2050 počítal s tím, že v souvislosti s přechodem na nízko-emisní hospodářství dojde ke snížení HDP o 1-2 %. Díky rychlému snížení cen v rámci rozvoje a používání klíčových technologií (baterií apod.) se počítá se se stejným snížení HDP i při dosahování klimatické neutrality. Vláda nicméně musí zajistit, aby byly související náklady rozděleny napříč společností rovnoměrně, a do svých plánů tak musí zahrnout podniky, domácnosti i státní pokladnu. Žádné části společnosti nezůstávají opomenuty. Souhrnnou zprávu o přechodu na klimaticky-neutrální stát také doprovází řada analýz zaměřených na jednotlivé sektory hospodářství, od odpadového po energetiku i zemědělství. Důležitou roli hraje také navazující zpráva poskytující odborné údaje o tom, co přechod na klimaticky-neutrální hospodářství znamená pro samotné domácnosti. Tato studie představuje mj. fiktivní scénáře, jak by klimaticky-neutrální život mohl vypadat pro mladý, pracující pár, mladou rodinu, nebo staršího muže, který žije sám. 

Role kladení správných a včasných otázek 

Britská vláda položila svému Výboru pro změnu klimatu několik otázek a formou odborné zprávy na ně obdržela odpověď. Je nyní čas na stanovení klimatické neutrality? Má být neutralita zaměřena jen na oxid uhličitý, nebo na další skleníkové plyny? Jaké dlouhodobé cíle si má stanovit Anglie, jaké Skotsko či Wales? Jak lze tyto cíle naplnit? A jaké náklady a výhody s sebou transformace přinese? Výbor se ve své zprávě zaměřil na Velkou Británii, nicméně upozorňuje na skutečnost, že bez jasného směřování a implementace reálných kroků se průměrná globální teplota zvýší (ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí) nad 3 °C, tedy nad hranici, která je v souladu se životem lidí na planetě v takové podobě, jako ji známe právě dnes. 

Předložená zpráva představuje odborný příspěvek britské společnosti a poskytuje informace o tom, jak může Velká Británie reálně uchopit příležitost, která se s ohledem na probíhající změnu klimatu nabízí všem ekonomikám na světě. Aktivní role Velké Británie by také mohla sloužit jako inspirace například pro největší (a nejvíce znečišťující) ekonomiky světa, země G7 či G20. Jak bude vláda na základě studie konkrétně jednat, zůstává otázkou. Počátkem června tohoto roku nicméně premiérka Spojeného království Theresa May oficiálně představila záměr ukotvit klimaticky-neutrální cíl do státní legislativy. Zatímco dříve vedla Británie svět do průmyslové revoluce, dnes musí vést do světa, kde má vývoj čistší podobu, uvedla. „Nečinnost nepřipadá v úvahu. Stanovení si dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů státu do roku 2050 je ambiciózní cíl, jeho dosažení je ale nezbytné k tomu, aby se zajistila ochrana planety pro další generace“, připomněla. 

Zdroje:

Foto: Pixabay