Evropský účetní dvůr vydal zprávu, která se zaměřuje na hodnocení rozvoje obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Zásadním zjištěním je konstatování, že se růst udržitelných zdrojů energie v posledních pěti letech zpomalil. Podle účetního dvora by měla Evropská komise naléhat na členské státy, aby podporovaly další zavádění obnovitelných zdrojů — organizováním aukcí na další kapacitu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, podporou zapojení občanů a zlepšováním podmínek pro jejich instalaci například například podporou výstavby potřebných sítí.

Auditoři provedli hodnocení v rámci analýzy plnění evropského závazku navýšit energie z obnovitelných zdrojů na 20% podíl na hrubé konečné spotřebě energie do do roku 2020. V roce 2017 dosáhl podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU 17,5 %, od roku 2005 se tak zdvojnásobil. Svého cíle do dosáhlo již 11 členských států. Mezi nimi Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Finsko, Švédsko a také Česká republika. 

Svaz moderní energetiky k hodnocení od Evropského účetního dvora dodává, že Česká republika sice patří mezi státy, které svůj cíl v zelené energetice naplnily, ovšem jen díky tomu, že náš závazek byl jeden z nejnižších. “Vývoj ve výstavbě obnovitelných zdrojů v Česku kopíruje zjištění auditorů. Nové projekty větrných nebo solárních elektráren de facto nepřibývají. Loni dokonce podíl elektřiny na spotřebě pokles. Kvůli vlažnému přístupu české vlády k rozvoji moderní energetiky ujíždí Česku vlak,” doplňuje český kontext Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. 

Co chybí? 

“Nové projekty solárních nebo větrných elektráren by přineslo zavedení aukcí nových kapacit, ve kterých soutěží zájemci o podporu a získají ji ty s nejvýhodnější nabídkou. To je výhodné zejména pro spotřebitele energie, protože tato opatření kladou důraz na nízkou cenu obnovitelných zdrojů energie,” dodává Martin Sedlák. 

Jako pozitivní příklad řešení nabízí evropští auditoři příklad nastavení aukcí v Řecku. Zde probíhá soutěž mezi zájemci o výstavbu nových projektů online v reálném čase. Účastníci během dražby, která trvá 30 minut, vidí konkurenční nabídky. Soutěž pak tlačí ceny dolů. “V dražbě kapacity pro větrné elektrárny, která se konala v červenci 2018, podalo celkem 14 účastníků 342 nabídek; cena během dražby klesla z 90 EUR za megawatthodinu na 68,2 EUR za megawatthodinu,” uvádí zpráva. 

Evropský účetní dvůr připomíná, že se od roku 2005 do roku 2017 výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU zdvojnásobila z 15 % na téměř 31 %. Větrná energie a sluneční fotovoltaická energie sehrály při zvyšování podílu zelené složky energie klíčovou roli. V letech 2005–2017 se roční objem elektřiny vyrobený z větrné energie zvýšil o 414 %. V případě sluneční energie to bylo o 8 086 %. Právě rozvoj produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů přispívá nejvíce k plnění Evropského cíle. 

Po počátečním rychlém růstu však neběží rozvoj v potřebné rychlosti. Za zpomalením růstu obnovitelných zdrojů stojí podle auditorů zásah do schémat podpory, který odradil investory od výstavby nových projektů. Evropský účetní dvůr si také všímá, že růst nových projektů zůstal zachovaný i po snížení podpory v Německu. Dosáhli toho podle auditorů díky transparentnosti a předvídatelnosti systému. Naopak zastavení podpory pro nové projekty, zavedení speciálních poplatků a dalších opatření se zpětnou platností zastavilo na dlouhá léta rozvoj obnovitelných zdrojů ve Španělsku. Dlužno dodat, že podobnou situaci lze vystopovat také v České republice v případě solární energetiky. 

Stagnace je problém 

Obnovitelné zdroje paradoxně stagnují, i když jsou mnohonásobně levnější než byly ve svém počátečním období. Například cena fotovoltaických modulů je nižší o 81 % než byla před 10 lety. 

Mezi další kroky, které by měly podle účetního dvora pomoci rozvoji šetrných zdrojů energie, patří odstranění administrativních bariér, investice do infrastruktury a přenosových kapacit. Inspiraci lze nalézt v Německu. Zde pro zkrácení lhůty přípravy projektů obnovitelných zdrojů byla sloučena povolovací agenda na jedno místo. „Jednotná správní místo“ (one-stop shop) jsou kanceláře, které nabízí pomoc s vyřízením jediného oprávnění, které zahrnuje všechna nezbytná povolení. “V případě jednoho větrného parku na pevnině, kterým jsme se zabývali, bylo 43stránkové povolení vyžadující schválení osmi orgánů a pěti oddělení vydáno za méně než šest měsíců,” konstatuje výhody sloučení agendy zpráva auditorů. 

Účetní dvůr také kritizuje absenci národních cílů, které podle něj mohou ohrozit plnění evropské cíle do roku 2030, ve kterém se EU zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 32 %.

FOTO: Tim Fueller/ FLickr Commons