Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) se globální akumulační kapacita může za příznivých podmínek do roku 2030 až ztrojnásobit. Rozvoji akumulace přispívá především očekávaný pokles nákladů lithiových baterií. Prostor pro úložiště elektrické energie se otevírá také v Česku.

V Česku jsou již dvě velkokapacitní baterie. Vůbec první instalovala společnost Solar Global u své fotovoltaické elektrárny na Uherskohradišťsku. Další projekt připravila společnost E.ON v Mydlovarech. První baterii však nelze využívat kvůli chybějícím podmínkám v legislativě a druhá slouží pro testování možností akumulace.

Přesto se však české firmy nevzdávají. Další domácí firma Energon Holding připravila projekt velkokapacitní baterie v kontejneru, který úspěšně otestovala na německém trhu, a následně pro baterii našla vhodného kupce. Akumulace energie tak otevírá prostor nejen pro využití baterií k akumulaci energie z obnovitelných zdrojů nebo stabilizaci sítě, ale také vývoji inovativních řešení, které mohou české firmy nabídnout na zahraničních trzích. Jen v Německu narostl výkon baterií na více než 700 megawattů.

BAART pro Tušimice 

Již dříve oznámený projekt velkokapacitního bateriového systému pro ukládání energie v lokalitě elektrárny Tušimice se v průběhu letošního roku začne realizovat. Zatím půjde o výzkumný projekt „BAART“, za kterým stojí ČEZ a ČEPS a bude sloužit k testování různých režimů poskytování podpůrných služeb pro energetickou soustavu České republiky. Baterie bude stát na pozemcích elektrárny bez sebemenšího vlivu na zábor zemědělské půdy. 

„Výzkumný projekt BAART byl ve spolupráci s ČEPS zahájen v loňském roce, start samotného pilotního provozu předpokládáme nejpozději na přelomu roku. Projekt bateriového úložiště je plně v souladu s programem budoucího využití stávajících elektrárenských lokalit, v jehož rámci jsou areály klasických elektráren průběžně adaptovány na fungování v podmínkách tzv. nové energetiky,“ říká Ladislav Štěpánek, člen představenstva a ředitel divize klasická energetika ČEZ. 

Příprava na novou energetiku 

V současnosti dochází i v České republice k zásadním změnám ve fungování celého energetického trhu. Rozvoj obnovitelných zdrojů a decentrálních energetických systémů klade zvýšené nároky i na tvorbu regulační zálohy pro poskytování regulace frekvence. U baterií se očekává pokles nákladů, které by mohly do roku 2025 klesnout pod 160 dolarů/kWh. 

Cenová dostupnost technologií a vývoj flexibilních řešení povede k tomu, že se nová řešení postupně uplatní ve všech oblastech elektroenergetiky – ve výrobě, přenosu a distribuci i ve spotřebě. Společnost ČEZ a provozovatel přenosové soustavy ČEPS v návaznosti na tyto trendy realizují výzkumný projekt BAART, který si klade za cíl otestovat provozní režimy bateriových systémů akumulace energie, včetně pilotního provozu pro regulaci frekvence. Regulace frekvence je jednou z klíčových systémových služeb řízení stability přenosové soustavy. Jde o lokální automatickou funkci spočívající v přesně definované změně výkonu elektrárenského bloku v závislosti na odchylce frekvence od zadané hodnoty. 

Zařízení s minimálně desetiletou životností vznikne v areálu elektrárny Tušimice, a to na prostranství, kde během komplexní obnovy elektrárny stála záložní plynová kotelna pro vytápění města Kadaně. Zapojeno bude v bloku se stávajícím turbogenerátorem certifikovaným pro poskytování regulace frekvence. 

„Principiální změny energetického sektoru s sebou přinášejí rozvoj nových technologií i potřebu nastavit podmínky jejich začleňování do přenosové soustavy ČR. Realizace výzkumného projektu BAART umožní prohloubit naše dosavadní poznatky o integraci bateriových systémů do energetické soustavy v podmínkách elektrizační soustavy ČR s ohledem na poskytování podpůrných služeb,“ uvedl Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS zodpovědný za strategii, inovace a rozvoj přenosové soustavy.

Výhradním investorem technologie bateriového úložiště je ČEZ; ČEPS bude hradit náklady na službu regulace frekvence v pilotním provozu v souladu s metodikou regulace stanovenou Energetickým regulačním úřadem. 

Projekt bateriového úložiště je plně v souladu s programem budoucího využití stávajících elektrárenských lokalit. V Tušimicích např. v současnosti vzniká centralizované datové úložiště s kapacitou provozních úložišť 2 PB a projektované pro celou Skupinu ČEZ, které nahradí stávající firemní datová centra. 

Zdroj: TZ ČEZ (redakčně upraveno)