Až dvě miliardy na podporu nových solárních elektráren a bateriových systémů pro firmy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo program, který umožní firmám a podnikatelům získat podporu pro střešní solární elektrárny a bateriové systémy. Dobře nastavené podmínky mohou oživit zájem o nové projekty obnovitelných zdrojů v Česku.

Petr Novotný, RENARDS dotační, s. r. o.

19. 6. 2017

Nové podmínky rozšíří množství podpořených projektů

Na aktuální výzvu je vyčleněna alokace 2 miliardy korun a příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 16. 6. 2017 do 16. 10. 2017. Alokace se v případě přebytku kvalitních projektů může adekvátně navýšit. Míra dotace je v tomto případě velmi zajímavá a činí z uznatelných nákladů podle velikosti podniku 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky.

Možnost získat podporu pro solární elektrárny umístěné na budovách měli podnikatelé již v rámci předchozích programů ministerstva průmyslu. Ovšem kvůli omezujícím podmínkám (například zateplení budovy) nešlo realizovat výstavbu fotovoltaických elektráren jako samostatného opatření a tak řada firem myšlenku vlastní výroby elektřiny odložila. Omezující podmínky současně vyřazovaly potenciální zájemce, kteří provedli úsporná opatření v minulosti. Další limity vyřazovaly projekty menších výkonů nebo naopak instalace nad 100 kilowattů v rámci jedné žádosti.

V pátek 16. června vypsaná výzva programu Úspory energie zmírnila omezující faktory. Nadále zůstává v platnosti podmínka, podle které musí podpořené projekty zajistit, aby elektřina sloužila k pokrytí vlastní spotřeby podniku. Množství solární elektrické energie, která může “přetéct” do distribuční soustavy, nesmí přesáhnout 20 procent roční produkce. Na jednu dotační žádost bude možné pořídit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu až do 1 megawattu. Solární panely musí být umístěny buď na střeše nebo na fasádě budov, které jsou zahrnuté do jednoho energetického hospodářství. Laicky řečeno může jít například o budovy v rámci výrobního areálu. Minimální výše dotace je 300 tisíc korun a nově tedy půjde podpořit i menší projekty s instalovaným výkonem v nižších desítkách kilowattů. Právě těmito kritérii je ošetřena regulace vzniku nových solárních projektů.

Do projektu je možné zahrnout i bateriové systémy, přičemž maximální kapacita baterií je stanovena ve vztahu k instalovanému výkonu fotovoltaické elektrárny na maximálně 5 kWh/1kWp. Další nepřímé omezení velikosti baterie je podmínka ekonomické efektivnosti projektu, kdy náklady celého projektu na roční úsporu jeden gigajoule energie nesmí překročit 30 tisíc korun – baterie projekt prodražuje.

Jak získat body pro dobré hodnocení

Celkový součet hodnocení v rámci hodnotících kritérií dosahuje počtu 100 bodů. Žadatel může získat 15 bodů, pokud bude mít v době podání žádosti o dotaci již smlouvu o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě nebo pokud se bude jednat o ostrovní systém, který napojení na distribuční soustavu nepotřebuje.

Až 25 bodů získá projekt, který bude vykazovat vysokou hodnotu roční produkce elektřiny vůči instalované kapacitě. Dalších 25 bodů může získat tehdy, když vykáže investiční náklady na 1 kilowatt fotovoltaické elektrárny pod 30 tisíc korun (bez započtení nákladů na baterie), maximální investiční náklady jsou pak stanovené na 45 tisíc korun za 1 kilowatt, za které žadatel dostane 0 bodů.

Pokud žadatel zkombinuje solární elektrárnu s bateriovým systémem, může získat dalších až 18 bodů. V rámci posuzování projektu se hodnotí poměr instalované kapacity baterií vůči instalovanému výkonu solární elektrárny. Projekty s poměrem pod 0,25 získají 0 bodů, projekty s instalovanou kapacitou baterií vůči výkonu fotovoltaické elektrárny nad 1 získají plný počet bodů. Bodování uvnitř intervalu je lineární. 12 bodů získá takový projekt, který bude za cenu obvyklou – v žádosti nebude předražený a bude vycházet z reálné cenové nabídky.

Jiná kritéria se vztahují k umístění projektů - například 5 bodů získá projekt umístěný v okrese s nadprůměrnou nezaměstnaností v rámci České republiky.

Příklady potenciálních uchazečů uchazeče

Uznatelné náklady se určí jako velikost investičních nákladů na projekt ponížené o náklady na konvenční zdroj. Náklad na konvenční zdroj vypočítáme tak, že roční produkci fotovoltaického systému v megawatthodin vynásobíme částkou 8 189,35 Kč. Získaná hodnota reprezentuje náklady na konvenční zdroj (hnědouhelnou elektrárnu) o stejném výkonu. Od investičních nákladů tedy odečteme náklad na konvenční zdroj a získáme uznatelné náklady, ze kterých již vypočítáme dotaci.

a) solární elektrárna pro malý podnik

Výpočet uvedeme na následujícím příkladu malého podniku (do 50 zaměstnanců), který si hodlá pořídit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 390 kWp na střechy výrobních hal ve svém podnikatelském areálu. Roční produkce elektrické energie je vypočtena na 410 MWh elektrické energie, kterou dokáže využít bez použití baterie:

b) solární panely doplněné o akumulaci energie

Ještě uvedeme příklad, jak se kalkulace změní, když by žadatel do projektu zahrnul i baterii o kapacitě 195 kWh, tedy poloviční kapacitě v poměru k výkonu FVE. Toto bude žadateli dávat smysl v případě, že nedokáže plně spotřebovat výkon FVE během dne:

Zdroj: RENARDS s.r.o., TORRESOL ENERGY (foto)