Z rozbitých solárních panelů lze vyrobit opět plně funkční!

Díky spolupráci několika evropských firem a výzkumných institucí se podařilo vyrobit solární články z recyklovaných materiálů. Jejich účinnost je stejná jako u článků nových.

František Marčík

30. 9. 2018

Šestnáct evropských firem a výzkumných institucí se spojilo na poli cirkulární ekonomiky, aby společně hledaly způsoby, jak využít odpadní materiály, které vznikají během výroby fotovoltaických panelů. Jedním z výsledků, který jejich dosavadní spolupráce přinesla, je výroba solárních článků složených z 95 % z recyklovaných materiálů – skla, kovů, polovodičů a polymerů.

Výsledky měření ukázaly, že v porovnání s novými články nevykazují články z recyklovaných materiálů znatelný rozdíl. Naměřená účinnost 18 % odpovídá účinnosti většiny nových článků dostupných na trhu. Zjištění možná přináší odpověď na to, jak co nejefektivněji nakládat se starými panely.

Do projektu s názvem Cabriss se zapojilo celkem pět výzkumných institucí a jedenáct firem z devíti evropských zemí. Tato spolupráce firem a výzkumných institucí je nová v tom, že propojuje jednotlivá průmyslová odvětví: metalurgické firmy, které vyrábějí levný substrát z křemíkového prášku, firmy vyrábějící inovativní solární články a odpadové firmy, které hydrometalurgické a pyrometalurgické kovy recyklují.

Solární články z recyklovaných materiálů nejsou jediným výsledkem dosavadní spolupráce. Podařilo se objevit dva zdroje křemíku: zlomené křemíkové články pokryté antireflexní vrstvou a suchý odpadní prášek, který vzniká během řezu nových článků. Výzkumníci také objevili nový, ekonomicky výhodný a ekologicky šetrný způsob opětovného získávání stříbra.

Zrecyklované stříbro posloužilo k výrobě elektricky vodivých past a inkoustů. Nová recyklační metoda umožnila opětovné využití india, které je důležitou součástí spojovacích materiálů a terčíků pro naprašování využívaných při výrobě tenkých vrstev článků. Optické nanotechnologické postupy se staly základem nového, nedestruktivního způsobu, jak odstranit jednotlivé tenké vrstvy, a tím zvýšit množství zrecyklovaného skla.

V roce 2013 se podařilo shromáždit 40 % odpadů z výroby fotovoltaických panelů po celé Evropě, jedním z cílů projektu je toto číslo zvýšit na 90 %. Od roku 2019 totiž vstoupí v platnost nová evropská Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která požaduje minimálně 85% úroveň recyklace fotovoltaických panelů.

Projekt Cabriss, podpořený v rámci evropského dotačního programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 částkou 7,8 milionů eur, tedy mimo jiné pomáhá najít způsoby, jak tento nový evropský legislativní požadavek překlopit v byznysovou příležitost a výhodu. Zapojeným firmám tak do budoucna usnadní obstát v konkurenci vůči asijským výrobcům, zajistí jim dílčí surovinovou nezávislost a samostatnost a připraví je na případnou cenovou volatilitu klíčových nerostných surovin.

Zdroje: Cordis, Solitek, Úřední věstník EU