Tisková zpráva Svazu moderní energetiky a ČEZ | 24. 5. 2018

Baterie ve službách české energetiky

Společnost ČEZ zahájila přípravnou fázi projektu velkokapacitního bateriového systému pro ukládání energie. Zařízení umístěné v areálu klasické elektrárny v Tušimicích bude od příštího roku využíváno v rámci pilotního projektu i k testování různých režimů poskytování podpůrných služeb.

Decentrální energetika výrazně roste díky technologickému pokroku a zájmu zákazníků a tzv. velkou energetiku v řadě míst vhodně doplňuje. Rozvoj obnovitelných zdrojů a decentrálních energetických systémů klade zvýšené nároky i na skladování energie, které se postupně uplatní ve všech oblastech elektroenergetiky – ve výrobě, přenosu a distribuci i ve spotřebě. Robustnější bateriové systémy se mohou v budoucnu stát jedním z nástrojů při řízení celé energetické soustavy. Tento nástroj je ve světě využíván zejména díky rychlé reakční době a neustále rostoucí kapacitě i zvyšování životnosti baterií. Jeho čas přichází především ve dnech s nízkou úrovní spotřeby a současně vysokým podílem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Projekt bateriového úložiště spadá také do programu budoucího využití stávajících elektrárenských lokalit. V Tušimicích např. v současnosti vzniká centralizované datové úložiště s kapacitou provozních úložišť 2 PB a projektované pro celou Skupinu ČEZ, které nahradí stávající firemní datová centra.

 „Souběžně s rozšiřováním okruhu nových technologií poskytujících podpůrné služby musíme ověřovat jejich vlastnosti, spolehlivost a vliv na stabilitu provozu v rámci české energetické soustavy. Spouštíme proto v Tušimicích pilotní projekt 3MW Li-Ion baterie, která by měla poskytovat tento druh služeb provozovateli české přenosové soustavy,“ říká Tomáš Pleskač, místopředseda představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ.

„Při vědomí důležitosti spolehlivé dodávky elektřiny a zajištění celkové energetické bezpečnosti ČR vítáme tuto iniciativu, která umožní prohloubit naše dosavadní poznatky o integraci bateriových systémů do energetické soustavy s ohledem na poskytování podpůrných služeb,“ uvedl Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS.

Vstup ČEZ do akumulace přivítal Svaz moderní energetiky. Po projektech Solar Global a E.On jde o třetí stacionární baterii sloužící k vyrovnávání stability elektrárenské sítě v Česku.

„Bateriové systémy s instalovanou kapacitou jednotek či desítek megawahodin jsou vhodným prvkem pro regulaci sítě. Mohou také sehrát důležitou roli při ochraně před takzvanými blackouty a pomohou snadnějšímu začlenění rostoucí výroby větrných a solárních elektráren. Oznámení společnosti ČEZ o vstupu do akumulace vítáme, získané zkušenosti z provozu velkých stacionárních baterií bude moci využít k dalšímu rozvoji moderních technologií,“ komentuje spuštění bateriového projektu ČEZ Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. „Pro postupný rozvoj akumulace by měla Česká republika vytvořit legislativní prostředí, které otevře prostor pro baterie vyrovnávající výrobu obnovitelných zdrojů,“dodává Martin Sedlák.

Zajímavá fakta k akumulaci energie

Náklady bateriových systémů by v roce 2020 mohly činit 200 dolarů/kWh (tj. polovina ceny z roku 2016), resp. klesnout pod 160 dolarů/kWh v roce 2025. Podle expertních odhadů se očekává pokles ceny baterií ažo 70 % do 15 let. Každé zdvojnásobení výroby baterií povede podle BNEF k poklesu jejich ceny v průměru o 19 %.

Dnes jsou nejrozšířenějším systémem ukládání energie přečerpávací elektrárny. Představují až 97 % akumulačních kapacit na světě. Ovšem potenciál vhodných lokalit je omezený. Proto se otevírá příležitost pro nástup nových řešení, kterými jsou právě velkokapacitní baterie využívající lithium nebo další chemické prvky. Podle eurokomisaře Maroše Šefčovičeby mohlo v Evropě vzniknout až 20 gigatováren na výrobu baterií. Dnes největší evropská továrna na výrobu baterií se nachází v Polsku. Společnost LG zde ročně vyrobí 100 000 baterií, výhledově by se měla výrobní kapacita ztrojnásobit. InnoEnergy SE uvádí, že do roku 2025 může evropský trh s bateriemi dosáhnout objemu 250 miliard eur.