„Vytvoříme spojovací článek mezi částmi nové energetiky,” říká Martin Sedlák za Svaz moderní energetiky

Začátkem dubna zahájil svou činnost nový Svaz moderní energetiky, který má za cíl spojit chytrá řešení pro růst české ekonomiky. O plánech nového svazu jsme si povídali s jeho programovým ředitelem Martinem Sedlákem.

AliES

23. 4. 2018

Čím se bude Svaz moderní energetiky zabývat? Půjde pouze o čistou energii, nebo se budete věnovat i dalším oblastem?

Svaz moderní energetiky chce v Česku rozvinout diskuzi o budoucnosti všech součástí nové energetiky, které posílí naši energetickou nezávislost a nabídnou českým podnikům příležitost rozvoje inovativních řešení. Naším cílem je vytvářet průnik nejen mezi šetrnými zdroji energie, ale také s akumulací energie, udržitelnými formami dopravy, společnou výrobou elektřiny a tepla nebo chytrými sítěmi. I když to tak zatím v Česku nevypadá, obnovitelné zdroje začínají ve světě silně konkurovat uhlí nebo jádru. Aby však mohly být reálným řešením, je třeba rozvinout řešení v oblasti akumulace energie a chytrých sítí, které umožní sdílení energie. Nelze se bavit jen o dílčích technologiích, musíme hledat společná řešení a vedle budování šetrných zdrojů energie využívat možnosti energetické účinnosti například v oblasti zvyšování efektivity v průmyslu. Zde může jít právě o společnou výrobu elektřiny a tepla nebo instalaci vysoceúčinných technologií, které přichází s tématem průmyslu 4.0 a digitalizací.

Jaké členy už Svaz moderní energetiky má?

Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, Asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace, největší české sdružení provozovatelů fotovoltaických elektráren. Akademickou sféru ve svazu zastupují Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Centrum ENET při VŠB – TU Ostrava a spolupracujeme také s experty z Fakulty elektrotechniky VUT v Brně.

Svaz je však otevřený dalším průmyslovým sdružením a spolkům, které se s námi shodnou na výchozích předpokladech pro českou energetiku: Společným jmenovatelem našeho úsilí je přesvědčení, že moderní energetiku lze chápat jako širší rámec zahrnující moderní technologie, opatření a postupy směřující k energetice efektivní, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. K jednotlivým technologiím přistupujeme tak, aby byl zachován princip technologické neutrality při zohlednění očekávaného vývoje a inovací.

Témata moderní energetiky se určitě také dotýkají vysokých škol, plánujete je zapojit do činnosti vašeho svazu?

Chod domácností, podniků i měst a obcí prochází v posledních letech vývojem, který přináší obrovské množství inovací a postupně začne měnit také podobu zdrojů energie i jejich použití, které pohání naši ekonomiku. Věříme, že česká společnost (vynálezci, vývojáři, podnikatelé) má dostatek potřebných schopností. To je právě základním impulsem pro vznik Svazu moderní energetiky, který chce být vpředu a pomáhat rozvíjet a posouvat moderní českou energetiku na špičku evropského i světového dění, které dává prostor novým myšlenkám. Proto jsou ve Svazu moderní energetiky zastoupeny přední české vývojové pracoviště od samého začátku a plánujeme zapojit také další experty z vysokých škol.

Je svaz otevřený i například velkým firmám, které se zabývají energetikou?

Svaz je otevřený také spolupráci s firmami a podniky, které se přímo pohybují v oborech moderní energetiky nebo je jim blízký koncept udržitelného podnikání odpovědného k naší planetě. Do práce svazu se mohou zapojit jako partneři. Jako partneři mohou finančně podpořit naše společné cíle a náš plán počítá s jejich zapojením do práce svazu a využitím jejich zkušeností z přímého vývoje nových technologií. Samozřejmě velikost firmy není podmínkou. Řada zajímavých řešení vzniká i v malých podnicích.

Nebudete konkurovat jednotlivým asociacím, kterých existuje v Česku celá řada?

Naopak, naším cílem je vytvořit společnou platformu pro kvalitní práci jednotlivých oborových asociací. Svaz je místem, ve kterém se setkávají zástupci z jednotlivých proudů moderní energetiky. Nejde pouze o zástupce vyrábějící energie, ale také o sdružení, která umí pracovat s tématem ukládání energie, jejím chytrým řízením. Současně budeme pracovat na dalším rozvoji svazu, abychom mohli spojit také další obory nové energetiky.

Společně pak chceme prosazovat především klíčová opatření, která pomohou růstu nízkouhlíkových řešení, a členské asociace pak budou na konkrétních tématech nadále pracovat v prospěch svého oboru. Rozhodně tedy nejde o konkurenci, naopak o vytvoření efektivního nástroje, který pomůže všem. Vedle průmyslových sdružení také státní správě, protože jí budeme moci nabídnout ucelenější pohled prodiskutovaný napříč konkrétními částmi nové energetiky.

Při představení svazu jste často mluvili o tématu Zimního energetického balíčku EU. Co tedy od této strategie můžeme očekávat?

První klimaticko-energetický balíček s cíli do roku 2020 rozhýbal investice do obnovitelných zdrojů a pomohl rozvoji energeticky účinných řešení. V rámci navazující strategie, takzvaného Zimního energetického balíčku EU s cíli do roku 2030, se Evropa zaměřuje na to, jak z nového sektoru energetiky vytěžit maximum pro své vlastní obyvatele. Pozornost v návrhu aktualizované směrnice o obnovitelných zdrojích se tak soustředí na opatření, která mají podpořit roli domácností jako aktivních a klíčových hráčů na trzích s energiemi.

Jde o takzvané samovýrobce energie – self-consumers. Opatření mají vést k větší energetické soběstačnosti a podpoře vlastní výroby elektřiny přímo u jejích spotřebitelů. Ti ji budou moci vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat bez zbytečných překážek. Další součásti balíčku pomohou účinnému využití energetických zdrojů, rozvoji akumulace, řízení flexibility zdrojů nebo elektromobility.

Jak konkrétně může tato evropská strategie pomoci rozvoji moderní energetiky?

Již dnes jsou v Česku firmy, které začínají pracovat na inovativních řešeních. Zatím jsou možná trochu v mediálním stínu velkých hvězd, jako je Tesla, ale v příštím desetiletí mohou mít doma jejich produkty české domácnosti nebo firmy. Jde například českou OIG Power a jejich třífázový hybridní systém CES BATTERY BOX, který umožňuje úplnou nebo částečnou nezávislost na distribuční síti. Hybridní systémy spojující solární energii s bateriemi nabízí další česká společnost FitCraft Energy ve verzích pro domácnosti, průmysl nebo města. Společnost Tedom realizovala loni zajímavý projekt řízení zdrojů v ostrovním (tedy energeticky nezávislém) provozu. V části svého výrobního podniku pokrývá spotřebu pouze pomocí solární elektrárny, baterií a kogenerační jednotky.

Naším cílem pak bude, abychom společně vytvořili podmínky pro rozvoj podobných projektů v Česku. Domácí prostředí má obrovský potenciál pro realizaci nejen obnovitelných zdrojů nebo energeticky účinných řešení. Máme chytré projektanty i šikované pracovníky, kteří si umí poradit s výzvami nové energetiky.

Jak čekáte, že na vaše témata budou reagovat politici, kteří o energetice ve finále rozhodují?

Aktuální energetická politika státu se dnes soustředí především na debatu okolo výstavby nových reaktorů. Naším cílem je pak nabídnout Česku jinou cestu. Rádi bychom pozvedli témata, která se sice objevují v plánech politických stran, ale dnes zůstávají ve stínu diskuze o atomu. Vždyť samotný Andrej Babiš ve své knize O čem sním, když náhodou spím psal, že: „...fotovoltaika je dneska hit. (…) Elektřina se dá akumulovat. Domy si proto vybavíme vysokokapacitními bateriemi a doma vyrobenou elektřinu bude možné skladovat nejen přes noc, ale mnoho dní. (…) Nejsilnější myšlenka budoucí energetiky tedy zní: malé lokální zdroje. Každý dům, každá obec bude taková malá elektrárna a teplárna v jednom. Budou úsporné a ekologické.“

Podobné plány lze najít také v programech KDU-ČSL nebo TOP 09. Zahájení Svazu moderní energetiky se přímo účastnil poslanec a místopředseda Hospodářského výboru Marian Jurečka. Během své zdravice hovořil například o příležitostech využití obnovitelných zdrojů v zemědělství.

Jak konkrétně vstoupíte do očekávané debaty o revizi energetické koncepce?

Svaz bude pracovat na mapování možností, které může nabídnout mix obnovitelných zdrojů, společné výroby elektřiny a tepla, akumulace a flexibilního řízení poptávky a výroby energie. Proaktivně vstoupíme do diskuze o tvorbě nových legislativních pravidel, které budou vycházet ze zimního balíčku, a zaměříme se na vytvoření mostu mezi evropskou diskuzí o nové energetice a domácím prostředím.

Naším cílem je iniciace vytvoření technologického scénáře, který by mohl být jednou z možných variant vývoje české energetiky. Obecně si ho můžeme představit jako mix obnovitelných zdrojů, kterému budou krýt záda akumulace a společná výroba elektřiny a tepla, budou v něm dominovat prvky flexibilního řízení výroby a spotřeby a celý bude více decentralizovaný než současná energetika.

O jaké kroky budete usilovat v nejbližším horizontu?

Aktuální práce bude spojena především s představením možností moderní energetiky české veřejnosti. Pustíme do informačních aktivit a postupně zpracujeme jednotlivé oblasti, a především jejich vzájemné propojení. Půjde nám o postupnou evoluci české energetiky směrem k novým řešením. Nepůjde jen o témata solárních panelů nebo větrných elektráren, ale například také kogenerační jednotky na zemní plyn mohou představovat vhodný spojovací článek mezi současnou uhelně-jadernou energetikou a budoucí více decentralizovanou energetikou s velkým podílem obnovitelných zdrojů energie.