Nemocnice Břeclav má zaručené úspory energie za téměř 15 milionů korun ročně

Energetické služby se zaručeným výsledkem (Energy Performance Contracting – EPC) umožňují klientovi spořit energii bez čerpání vlastního kapitálu na investice. U typického projektu EPC jsou náklady vynaložené na úsporná opatření splaceny po dobu trvání smlouvy (nejčastěji 8–12 let) přímo z nákladů uspořených na základě realizovaných úsporných opatření.

Jana Szomolányiová

13. 10. 2021

Kvalitní energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC) a jejich financování

Výhodou modelu EPC je pro klienta služba na klíč, kdy návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jeden subjekt – poskytovatel EPC, který přebírá většinu rizik spojených s realizací. Projekt nepřináší jen úspory, ale snižuje nároky na obsluhu energetických systémů a technologických zařízení budov, zvyšuje komfort uživatelů, a v neposlední řadě redukuje emise skleníkových plynů a další negativní dopady na životní prostředí.

Dle asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) od roku 1994 bylo v České republice investováno téměř 5 mld. Kč do modernizace a rekonstrukce energetického hospodářství v rámci 260 projektů EPC. Jen v roce 2020 ušetřily aktivní projekty zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich příspěvkové organizace, elektřinu, plyn, teplo, vodu a další provozní náklady za téměř 400 mil. Kč.

V projektech EPC směřují investice nejčastěji do modernizace technologických zařízení budov, a to jak k modernizaci zdrojů tepla, tak i ke zvýšení efektivity jeho distribuce po objektu a zefektivnění systému chlazení. Často jsou renovovány osvětlovací soustavy, využívá se odpadní energie, instaluje se úsporná sanitární technologie atd. Kromě investice do úsporných opatření je klíčovou součástí projektů EPC i energetický management.

Hlavní zásady přípravy a realizace úspěšných projektů EPC, jenž přinesou klientovi výše zmiňované výhody, specifikuje Evropský kodex pro EPC. Etický kodex může sloužit jako kvalitativní vodítko pro klienty – co by měli očekávat a vyžadovat od poskytovatelů EPC a jaké zásady by sami měli dodržovat, aby mohli dosáhnout očekávaných úspor energie a s tím spojených výhod. Kodex byl vyvinut v rámci projektu Transparense se zapojením účastníků trhu EPC v celé Evropě. Dosud ho podepsalo kolem 250 subjektů aktivních na trzích s EPC, z toho v ČR tak učinilo 65 % členů APES.

Celé znění Etického kodexu pro EPC je ke stažení na webu APES a jeho hlavní zásady lze shrnout následovně:

  • Poskytovatel EPC usiluje o ekonomicky efektivní kombinaci energeticky úsporných opatření, jež maximalizuje čistou současnou hodnotu projektu EPC pro klienta.
  • Poskytovatel EPC na sebe přebírá smluvně dohodnutá rizika dosažení výsledků projektu po celou dobu trvání smlouvy o EPC. Mezi takováto rizika patří riziko nedosažení smluvně sjednaných úspor, stejně jako rizika spojená s návrhem technického a finančního řešení, realizací a provozem instalovaných opatření.
  • Poskytovatel EPC zaručuje dosažení smluvně sjednané úrovně úspor. (Přitom v České republice je v modelové smlouvě garantována výše úspor nákladů na energie, vodu a dalších provozních nákladů v stálých cenách.) Pokud v rámci projektu EPC nejsou dosaženy výsledky uvedené ve smlouvě, je poskytovatel EPC povinen kompenzovat klientovi nedosažené úspory, a to po celou dobu trvání smlouvy. Překročí-li dosažené úspory smluvně stanovenou úroveň, pak by měly být rozděleny spravedlivým způsobem podle metodiky určené ve smlouvě.
  • Smluvně sjednané úspory a dosažené úspory by měly být stanoveny poctivým a transparentním způsobem za použití měření a verifikace (M&V) podle vhodné metodiky (IPMVP apod.) uvedené ve smlouvě. Smluvně dohodnuté úspory jsou stanoveny na základě údajů poskytnutých klientem a realistických předpokladů. Dosažené úspory jsou vyčísleny jako rozdíl mezi spotřebou energie a/nebo s tím spojených nákladů před a po zavedení energeticky efektivních opatření.
  • Poskytovatel EPC aktivně podporuje klienta v zavádění energetického managementu po dobu trvání smlouvy a případně i po jejím vypršení. Tím umožní, aby přínosy projektu přetrvaly i po jeho ukončení.

Prodej pohledávek z projektů EPC umožňuje poskytovateli realizovat více projektů

Poskytovatel EPC si může na pokrytí investic vzít krátkodobý provozní úvěr od banky, který následně splatí prodejem pohledávek této bance. Dnes většinu projektů EPC realizují velké společnosti, jež jsou schopny pokrýt investici do úsporných opatření z vlastních prostředků. Nicméně, aby si poskytovatel uvolnil finanční prostředky pro další projekt, ve velké většině případů prodá pohledávky po klientovi bance.

„Postoupením pohledávky se závazek klienta EPC nemění, jelikož zůstává stále závazkem z obchodního styku, tj. dodavatelským úvěrem, a nedochází k jeho změně na bankovní úvěr. To je důležitý faktor zejména u municipalit a jejich vykazování bankovních úvěrů vůči České národní bance,“ vysvětluje Richard Čada, manažer pro exportní a obchodní financování v ČSOB, jenž byl u toho, když tato banka jako první v ČR začala od roku 2006 tento typ projektů pravidelně financovat.

Prodej pohledávek byl využit k financování většiny projektů EPC v posledních 15 letech ve veřejném sektoru. Tím se trh v ČR liší od většiny evropských zemí, kde banky nemají zájem od poskytovatelů pohledávky z projektů EPC odkoupit.

Schválení prodeje pohledávek je obvykle sjednáno s klientem předem, ačkoliv veškeré podrobnosti finanční dohody jsou sjednány výhradně mezi poskytovatelem EPC a bankou.

Dohoda o budoucím prodeji pohledávek mezi poskytovatelem EPC a bankou je obvykle podepsána před zahájením zadávacího řízení. Důležité přitom je, že banka nabídne poskytovateli EPC už v této fázi pevnou diskontní sazbu, za kterou bude banka při dodržení stanovených časových parametrů pohledávku po dokončení EPC projektu odkupovat. Poskytovatel tak může od samého začátku pracovat s touto pevnou sazbou a zapracovat ji do podmínek nabízených zákazníkovi.

Banka odkupuje pohledávky po vyhotovení předávacího protokolu o předání majetku poskytovatelem EPC klientovi. Přitom banka odkupuje pouze finanční pohledávky, zatímco odpovědnost za technický stav zůstává na bedrech poskytovatele EPC na základě smlouvy o EPC. Banka obvykle odkupuje 100% kontraktované částky dle EPC smlouvy mínus částka za služby energetického managementu.

Více o prodeji pohledávek v ČR i jiných evropských zemích se můžete dočíst v publikacích evropského projektu REFINE na jeho webové stránce.

Projekt EPC přináší Nemocnici Břeclav výjimečné úspory

Příkladnou praxi EPC představuje projekt v krajské Nemocnici Břeclav, jejíž vedení se rozhodlo rekonstruovat zastaralé energetické technologie metodou EPC. Kvalitu projektu potvrdila také asociace APES, jež jej vyhlásila projektem EPC roku 2019.

Jako facilitátora, tj. hlavního poradce a organizátora celého procesu přípravy a realizace projektu EPC, si nemocnice vybrala společnost SEVEn Energy s.r.o., jejímž úkolem bylo provést základní analýzu stavu, připravit podrobnou zadávací dokumentaci včetně smlouvy o EPC, zorganizovat výběrové řízení, v jeho průběhu poskytovat technické poradenství zadavateli a dozorovat skutečnou instalaci energeticky úsporných opatření. Soutěž byla vypsána formou jednacího řízení s uveřejněním.

V posledním kole jednání byla ze čtyř účastníků na základě předem stanovených kritérií vybrána vítězná společnost Amper Savings, a.s. s návrhem nejlépe splňujícím požadavky zákazníka. S touto společností uzavřela nemocnice smlouvu o EPC a následně byla úsporná opatření realizována v druhé polovině roku 2017. Předseda představenstva Amper Savings, a.s., Martin Nádeníček komentoval celý proces následovně: „Tento projekt byl pro nás od počátku ukázkou výborně připravené veřejné soutěže. Ocenili jsme zejména kvalitní zpracování technických podkladů od zástupce zadavatele i klienta s jasnou představou o svých potřebách.“

Poskytovatel energetických služeb zajistil v areálu nemocnice rekonstrukci zdroje tepla pro vytápění, nový zdroj čisté technologické páry, náhradu rozvodů topné vody, páry a kondenzátu, úpravu a doplnění systému měření a regulace, výměnu osvětlení a úpravu vzduchotechnických zařízení. Po dobu smlouvy 10 let zajišťuje také poskytovatel EPC energetický management s důrazem na monitoring provozu a spotřeb energie instalovaných zařízení, vyhodnocení úspor a optimalizaci provozních parametrů, včetně služeb centrálního dispečinku.

O projektu se dá říct, že na výbornou naplnil všechny principy pro kvalitní projekt EPC stanovené Evropským etickým kodexem pro EPC. V čem ale spočívá jeho výjimečnost vysvětluje Jaroslav Maroušek, ředitel SEVEn Energy s.r.o.: „Již při přípravě zadávací dokumentace jsme věděli, že projekt má potenciál velkého přínosu pro klienta, nicméně i tak mne překvapila nečekaně vysoká úroveň dosažených úspor. Výjimečnost projektu je ale v tom, že se poskytovatel nesoustředil jen na dosažení co nejvyšší úrovně úspor, ale na optimalizaci ekonomické efektivity souboru úsporných opatření, a proto byl schopen nabídnout klientovi velice výhodnou cenu.“

Martin Nádeníček k tomu dodává: „Ve fázi realizace úsporných opatření jsme úzce spolupracovali s provozním personálem energetického hospodářství klienta, díky čemuž se nám podařilo eliminovat nepředvídatelné potíže, které se při obdobných rekonstrukcích starších technologií občas vyskytují. Díky aktivnímu energetickému managementu, online dispečerskému řízení a pokračující vynikající spolupráci s klientem a jeho personálem se nám daří vysoké garantované úspory nákladů klienta nejen plnit, ale i významně převyšovat. V souladu s EPC smlouvou a službou energetického managementu navíc v průběhu 10letého období poskytování garancí průběžně analyzujeme měnící se potřeby areálu a přicházíme s návrhy dodatečných úsporných opatření, díky nimž klient ušetří další významné prostředky. V tomto roce tak například realizujeme instalaci kogenerační jednotky, díky níž si klient bude vyrábět elektrickou energii a teplo pro vlastní spotřebu, což je v tomto období extrémních cenových výkyvů komodit obzvláště ekonomicky výhodné.“

Celý projekt bude splacen poskytovateli služeb během 10 let od ledna 2018 do prosince 2027, a to pouze z dosažených úspor nákladů na energii a vodu. Garantované úspory uvedené ve smlouvě činí s DPH 128 mil. Kč za 10 let provozu energetického hospodářství po ukončené rekonstrukci, ze kterých budou uhrazeny náklady projektu. Celková úspora v roce 2018 překročila roční garantovanou úsporu 12,8 mil. Kč o 1,876 mil. Kč a dosáhla tak výše 14,6 mil. Kč.

Náklady na projekt EPC činí celkem 69,3 mil. Kč včetně DPH a skládají se ze tří částí:

  • realizace úsporných opatření celkem včetně DPH: 56,7 mil. Kč;
  • cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH): 6,2 mil. Kč;
  • cena za energetický management celkem včetně DPH: 6,4 mil. Kč.

Jako obvykle byly ihned po zavedení opatření v nemocnici předmětem prodeje pohledávek pouze první dvě části – investiční náklady a náklady na financování v celkové výši 62,9 mil. Kč.

Poskytovatel EPC využil krátkodobý úvěr od Komerční banky k financování investic do opatření zvyšujících energetickou účinnost. Poté, co zákazník převzal fakturu a podepsal splátkový kalendář fakturované částky, poskytovatel postoupil pohledávky bance a uvolnil dluh z účetnictví společnosti.Autorka: Jana Szomolányiová, SEVEn – The Energy Efficiency Center, z.ú.

Jana Szomolányiová koordinovala projekt Transparense financovaný Evropskou komisí, jenž zapojil představitele 20 zemí EU do tvorby Evropského etického kodexu pro EPC. V současnosti řídí v ČR aktivity evropského projektu REFINE na podporu refinancování energetických služeb.

Foto: Nemocnice Břeclav