Tisková zpráva (redakčně upraveno) | 16. 6. 2020

Miliarda pro boj s klimatickou změnou. Fondu na ochranu klimatu a přírody podpoří farmáře

Ochrana klimatu není jen o zelené energie. Klíčový je také zodpovědný vztah k naší krajině. Společnost Unilever proto přichází s novým souborem opatření a závazků, které mají zlepšit zdraví planety. Celkově chce společnost do roku 2039 snížit u všech svých produktů čisté emise na nulu. Bude rovněž podporovat novou generaci farmářů a drobných zemědělců a spolupracovat s nimi, vést programy na ochranu a obnovu lesů, půdy a biodiverzity a bude společně se státy a organizacemi pracovat na zlepšení přístupu k vodě komunitám, které trpí jejím nedostatkem.

S cílem urychlit naplnění těchto opatření budou značky společnosti Unilever společně investovat jednu miliardu euro do nového Fondu na ochranu klimatu a přírody. Prostřednictvím tohoto fondu se v následujících deseti letech přijmou opatření, jež mají největší dopad. Projekty budou směřovat na obnovu krajiny, zalesňování, zachycování uhlíku, na ochranu volně žijících živočichů a ochranu vody. Tyto nové iniciativy navazují na již probíhající skvělou práci. Například značka Ben & Jerry's podporuje iniciativu na snížení emisí skleníkových plynů z mléčných farem a Knorr podporuje zemědělce v udržitelnějším pěstování surovin.

Alan Jope, globální ředitel společnosti Unilever, k závazkům uvádí: „Zatímco se svět vypořádává s ničivými dopady pandemie Covid-19, nesmíme zapomínat, že nás všechny i nadále ohrožuje klimatická krize. Změna klimatu, degradace přírody, úbytek biodiverzity, nedostatek vody – všechny tyto problémy jsou propojeny a musíme je řešit současně. Přitom si musíme uvědomit, že klimatická krize nedopadá pouze na životní prostředí, ale i na způsob našeho života a práce. Jakožto firma si uvědomujeme naši zodpovědnost a chceme napomoci k řešení této krize – jako společnost i prostřednictvím našich značek.“

Boj se změnou klimatu

Do roku 2030 nebude produkce firmy Unilever vytvářet jakékoliv uhlíkové emise. Uhlíkovou stopu vytvářenou v průběhu životního cyklu produktů, sníží Unilever o polovinu. Do roku 2039 chce společnost Unilever snížit na nulu všechny emise spojené se svými produkty, a to v celém jejich životním cyklu. "Abychom tohoto cíle dosáhli 11 let před datem stanoveným Pařížskou dohodou, musíme spolupracovat s partnery v celém hodnotovém řetězci a společně snižovat množství emisí skleníkových plynů. Dáme proto přednost budování partnerství s dodavateli, kteří se zavázali dodržovat vlastní cíle založené na vědeckých poznatcích," stojí v prohrašení společnosti.

Unilever chce vsadit také na transparenstnost. "Naší ambicí je informovat o uhlíkové stopě každého produktu, který prodáváme. Za tímto účelem vytvoříme systém, v němž budou naši dodavatelé na každé faktuře uvádět uhlíkovou stopu poskytnutého zboží a služeb. Zároveň budeme vytvářet partnerství s dalšími firmami a organizacemi a standardizovat shromažďování, sdílení a poskytování těchto dat," dodává Unilever.

Ochrana a obnova přírody

V rámci Unilever plánu udržitelného rozvoje (USLP) dosáhla společnost Unilever během deseti let stavu, v němž získává 89 % surovin ze zdrojů, certifikovaných celosvětově uznávanými standardy jako trvale udržitelné. V rámci USLP Unilever také dlouhodobě podporoval programy, zabývající se kvalitou vody a riziky spojenými s vodou v oblastech, kde má své výrobní závody. Snahy společnosti v těchto oblastech těmito kroky nekončí:

Do tří let chce dosáhnout společnost Unilever takového dodavatelského řetězce, který bude zcela nezávislý na odlesňovaných oblastech. Do roku 2030 zavede programy zaměřené na vodní hospodářství ve více než stovce lokalit. Do deseti let chce společnost dosáhnout naprosté biodegradability všech složek v jejích produktech.

Za tímto účelem zvýší dohledatelnost a transparentnost používáním nových digitálních technologií, jako je satelitní monitorování, geolokační sledování a blockchain, čímž zrychlíme zapojení drobných zemědělců, změníme přístup k získávání derivátů a budeme významně investovat do zařízení pro frakcionaci derivátů. Společnost Unilever chce navíc pomoci i s obnovou přírody. Za tímto účelem podpoří novou generaci ekologických farmářů a drobných zemědělců, kteří svým způsobem zemědělství přírodu chrání a pečují o ni.

Pro všechny své dodavatele společnost také zavedla průkopnický Kodex regenerativního zemědělství. Tento nový Kodex navazuje na náš stávající Kodex udržitelného zemědělství, který je obecně považován za nejlepší v našem odvětví a obsahuje podrobnosti o zemědělských postupech, které pomáhají se znovuvytvářením kritických zdrojů. Unilever se také přidal k iniciativě 2030 Water Resources Group vedené Světovou bankou, abychom přispěli k transformační změně a budování odolnosti v oblasti hospodaření s vodou na klíčových trzích trpících nedostatkem vody, jako jsou Indie, Brazílie, Jihoafrická republika, Vietnam nebo Indonésie.

Úsilí společnosti se také zaměří na ochranu vodních zdrojů a bude usilovat o to, aby do roku 2030 využívala firma biologicky rozložitelné materiály s cílem minimalizovat negativní vliv na vodu a vodní ekosystémy. To vytvoří příležitosti pro vývoj nových řešení, protože některé využívané produktu nemají v současné době udržitelnou alternativu.

„S ohledem na aktuální stav planety musíme neprodleně podniknout jasné kroky k tomu, abychom zastavili její poškozování a obnovili její zdraví. Loni jsme nastavili celofiremní plán zabývající se nejviditelnějším environmentálním problémem, který v odvětví spotřebního zboží máme, a to plastovými obaly. Je však nejvyšší čas začít radikálně jednat v celém rozsahu našeho byznysu a všude, kde působíme. Dělat byznys udržitelně a spolupracovat na jeho strukturálních změnách nebylo nikdy akutnější,“ dodává k závazkům Michaela Franeková, ředitelka společnosti Unilever pro Česko a Slovensko.Zdroj: TZ Unilever

FOTO: Susanne Nilsson